PĚČEK, D. Podnikatelský plán malé edukační společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Šimberová, Iveta

Práce má vysokou úroveň zpracování, autor vychází z kritického zhodnocení současného stavu a návrhu podnikatelského plánu s variantním finančním řešením.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Práce splňuje stanovené cíle.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A Zvolené metody i postup jsou adekvátní.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A Autor kriticky posuzuje, hodnotí a navazuje v návrzích na dosažené výsledky.
Praktická využitelnost výsledků A Práce má praktický potenciál a využití.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A Práce naplňuje formální požadavky, i v odborné jazykové úrovni.
Práce s informačními zdroji, včetně citací A Práce s informačními zdroji i citacemi je v pořádku.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Chlebovský, Vít

Cílem práce bylo sestavení reálného podnikatelského plánu včetně hodnocení návratnosti investice. Cíl považuji za splněný. V rámci analytické části autor využívá standardní metody, které správně aplikuje a vyvozuje z nich závěry. Analýzy jsou doplněny o provedený marketingový výzkum. Návrhy správně vycházejí z provedených analýz a splňují požadavky na kompletní realizovatelný podnikatelský záměr, včetně finančního plánu a hodnocení rizik. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 119899