FEJTOVÁ, A. Podnikatelský plán - vzdělávací agentura [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Šimberová, Iveta

Práce po formální i obsahové stránce naplňuje základní standardy. Výsledky analýz a návaznosti na toerii nejsou úplně zřetelné. V detailech je práce sporá- chybí podrobné kalkulace nákladů, rozpracování offline a online kurzů a pod. 1. Vysvětlete rozdíly mezi offline a online kurzy, uveďte rozdíly i v nákladech. 2. Jak budete používat systém slev pro klienty? Budou rozdíly mezi online a offline kurzy?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C Cíle práce byly v obecné rovině naplněny.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Metody a postup odpovídá základním standardům, v práci není žádná přidaná hodnota v podobě výjimečného nebo nového přístupu. Analýzy jsou stručné, v některých částech pouze popisné. Kalkulace nákladů je v obecné rovině (nejsou zde kalkulovány mzdy, odvody apod., vytváření materiálů, videí, softwaru lektorem, dresscode lektorů apod.)
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C V práci postrádám jasné kritické zhodnocení a závěry u jednotlivých částí a jejich propojení. Očekávala bych již u teoretické části souhrn, schéma, kde budou jasně vyložený význam jednotlivých východisek pro zpracování praktické části.
Praktická využitelnost výsledků C Plán má potenciál pro praktické využití.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Grafické i formální náležitosti práce, včetně struktury a odborné jazykové úrovně naplňuje standardy v této oblasti.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Informace i citace dle standardů, drobné nesrovnalosti ( u některých obrázků chybí na základě jakého zdroje bylo vlastní zpracování)
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Zich, Robert

Téma je standardně náročné a zvolený přístup odpovídá průměru. Slabinou je přístup k analýze, kde autorka velmi málo kriticky posuzuje současný stav a stejně tak přístup k návrhům, kde je minimální prostor věnovaný vysvětlení způsobu stanovení finančních částí plánu (přestože jde o formálně rozsáhlou část). Otázky: Vysvětlete způsob stanovení optimistické a pesimistické varianty. Jakým způsobem byste mohla posílit relevanci závěrů v oblasti analýzy zákazníků?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C Cíle definovány v kontextu vymezeného potenciálního záměru. Naplnění cílů je na průměrné úrovni.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D Zvolená metodika je zcela standardní. Teoretická východiska jsou obecná, zaměřená spíše na charakteristiku analytických metod. Základní vymezení podnikatelských plánů je obsaženo. Chybí souhrn teoretických východisek.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D Analytická část nevhodně kombinuje návrhy (nepodložené kritickým zhodnocením) a samotnou analýzu. Části analýzy jsou zcela obecné - bez konkrétního zhodnocení - například legislativa. Analýza zákazníků není jasně podložena a zvolené metody jsou diskutablní. Relevance závěru je přes zdánlivou šíři rozhovorů poměrně malá. Aplikace Porterova modelu je základní a do značné míry obecná. Chybí jasné zhodnocení sil. Analyza zdrojů aplikována nevhodně. Není jasné stanovení finančních údajů. Model 7s aplikován nevhodně. Chybí dílčí souhrny. Kritické finální zhodnocení v analýze je slabé,
Praktická využitelnost výsledků C Předložený plán je po formální stránce v pořádku. Chybí jasné podložení číselných údajů - podstatnou část tvoří různé varianty.
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Bylo by vhodné lépe strukturovat analytickou část.
Práce s informačními zdroji B Za nedostatek považuji zejména slabé podložení finančních údajů.
Navrhovaná známka
C

eVSKP id 119902