NITRANOVÁ, N. Rozvoj obchodních aktivit společnosti Penerini s.r.o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Šimberová, Iveta

Práce splňuje požadavky po formální i obsahové stránce. Má potenciál pro reálný rozvoj obchodních aktivit vybrané společnosti. Analýza trhů by mohla být rozsáhlejší zejména v oblasti nových trendů a jejich analýzy. V analýze vniřního prostředí chybí analýza stávajících cílů, obchodních strategií a aktivit - je zde vše spíše popisné, než kriticky zhodnocené a shrnuté. 1. V čem vidíte výhody nového obchodního modelu? Jak se to promítne v ekonomickém zhodnocení?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C Cíle byly splněny v obecné rovině. Autorka předložila návrh orzvoje obchodních aktivit.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Metody a postup jsou standardní, vzhledem k řešenému problému bych očekávala více kritické hodnocení a zaměření, než popisnou charakteristiku. Chybí mi zde jasná logika a provázanost ve smyslu problém, teorie, metody, postup a praktické řešení.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Autorka projevila schopnost na dobré úrovni interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry. V teoretické části práce bych očekávala zaměření na nejnovější poznatky (např. marketingový mix 4Pvs4Cvs7P), a taky sofistikovanější přístup při shrnutí- návrh schématu propojení teoretické i praktické části- způsob řešení problému a pod.
Praktická využitelnost výsledků C Práce má potenciál pro praktické využití.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Práce po formální stránce splňuje základní očekávání. Použitá terminilogie je na dobré úrovni (až na některé překlepy nebo anglické výrazy! např. str. 36 ROE, ROA, ROI!)
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Práce se zdroji i informacemi je na velmi dobré úrovni.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Zich, Robert

Práce se zaměřuje na poměrně dobře uchopitelné téma. Nedostatky spatřuji v nedostatečném vymezení chápání obchodních aktivit a v metodickém pojetí návrhů. Otázky Jasně vymezte jak chápete "rozvoj obchodních aktivit" a jak se toto odlišuje od "rozvoje strategie", případně obecně od rozvoje podniku jako takového. Jaký je reálný rozdíl mezi původním a obměněným business modelem? Jak by vypadalo posouzení hodnoty pomocí "value proposition"?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C Cíl práce je definován v kontextu situace reálné firmy. Dílčí cíle jsou definovány velmi zjednodušeně. Náplnění cíle je spíše obecné a na průměrné úrovni.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Odůvodnění metodického přístupu je velmi základní. Autorka jej vysvětluje spíše v teoretické části, kde to ovšem není vhodné. Teoretická část je ve větší míře věnována popisu analýz, což je vzhledem k tématu nevhodné. S ohledem na fakt, že samo vymezení "rozvoje obchodních aktivit" nabízí řadů pohledů, se autorka měla věnovat spíše tomuto tématu.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D Obsah analýz je velmi obecný, často bez zhodnocení konkrétních vlivů - například legislativní a politické aspekty. Porterův model není správně aplikován - chybí jednoznačné hodnocení vyjednávacích sil, hodnocení atraktivity odvětví apod. U analýzy business modelu chybí "value proposition", což s ohledem na snahu identifikovat konkureční výhody považuji za výrazný nedostatek. Dílčí závěry analýz jsou nevdhodně formulovány, případně chybí. SWOT analýza je proveden pouze formou slovního souhrtnu. Řada faktorů není zdůvodněna, případně je špatně zařazena.
Praktická využitelnost výsledků D Autorka se nevhodně zabývá vymezení strategie v úvodu návrhů, což nebylo jajím záměrem a ani nemá analýzu postavenou tak, aby to bylo odůvodnitelné. Samotné "vymezení strategie" je pak v každém případě opět obecnou charakteristikou chování podniku. Struktura návrhů je nevhodná - např. nejprve změna struktury a pak změna business modelu. Změny v business modelu by bylo třeba podložit analýzou a hodnocením. Pokud autorka navrhuje rozvoj nových klíčových partnerství, pak jej musí podložit. Celkové zhodnocení přínosů a podmínek realizaceje velmi slabé. Při změně obchodní aktivit nejde pouze o efektivnost investice.
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Struktura a odborná úroveň práce jsou na průměrné úrovni. Nevhodné je například uvádění záporných nebo kladných vlivů v textu formou "– Geografická poloha" bez jakéhokoli vysvětlení co tyto části znamenají.
Práce s informačními zdroji C Nepřesné uvádění zdrojů v analytické části a návrhové části.
Navrhovaná známka
C

eVSKP id 119904