ČERNÁ, Z. Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Karas, Michal

Zpracované ocenění je provedeno velmi pečlivě, včetně podrobné analýzy stěžejních faktorů vývoje okolí a dosavadního hospodaření podniku. Sestavený finanční plán je realistický a rovněž i parametry výsledného ocenění. K obhajobě připojuji následující otázku: V čem spatřujete příčinu rozdílnosti závěrů předběžného a výsledného ocenění? Které parametry bylo potřeba zpřesnit?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Zinecker, Marek

Náklady vlastního kapitálu byly stanoveny na základě modelu CAPM. Jaké další přístupy k odhadu nákladů vlastního kapitálu by přicházely v úvahu?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 119922