ČIČKA, D. Posouzení informačního systému firmy a návrh změn [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Klusák, Aleš

Otázka: Jak je (popř. bude) řešena problematika bezpečnosti informací, případně GDPR?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Novák, Jiří

Diplomová práca sa zaoberá analýzou, posúdením a možnosťami zefektívnenia informačného systému spoločnosti TEFIS s.r.o. Úvodná časť, teda teoretické východiská práce, rozoberá a zároveň dostatočne objasňuje všetky dôležité pojmy. Rovnako metódy a analýzy, prirodzene s ohľadom na potreby hlavnej praktickej časti a nemenej dôležitej analýzy súčasného stavu. Súčasťou úvodnej časti sú aj pojmy, ktoré nie sú zahrnuté v ďalších častiach práce, ich percento je však zanedbateľné. Rozsiahla analýza súčasného stavu, zhodnotená z viacerých pohľadov, tvorí druhú časť práce. Dovolím si vyzdvihnúť jej štruktúru a podrobnosť. Je vstupom pre vyhodnotenie odpovedajúcich záverov, zmien a návrhov vedúcich k zefektívneniu firemných procesov, respektíve systému. Súčasťou návrhu je podrobný časový plán spolu s identifikáciou rizík, kde je cítiteľný subjektívny názor autora. Určite to však neuberá na prínose a kvalite práce. Práca zodpovedá zvolenej téme a napĺňa vopred zrozumiteľne stanovené ciele v požadovanom rozsahu. Pozitívne hodnotím jazykovú úroveň ako aj štruktúru práce. Prínosom by určite bolo použitie viacerých zahraničných zdrojov. Prácu odporúčam k obhajobe.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 119949