JAKÚBEK, J. Posouzení informačního systému firmy a návrh změn [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Klusák, Aleš

Otázka: Kde vidíte hlavní problémy při implementaci Vašich řešení?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Luhan, Jan

Práce je zpracována na dobré úrovni. Hlavní cíl v podobě analýzy informačního systému společnosti a následných návrhů pro zlepšení situace byl naplněn. Samotná práce zahrnuje provedené analýzy, na kterých je následně postavena návrhová část. V některý částech by mohl být kladen vyšší důraz na vzájemnou provázanost analýz a následného řešení. Rovněž navrhovaná řešení by mohla být zpracována do vyšší úrovně podrobnosti a tím přispět k celkově lepší využitelnosti výsledků. Zpracování splňuje požadavky závěrečné práce, přičemž lze nalézt drobné nedostatky ve formátování, stylistice, či drobných nepřesnostech. Z práce je patrná autorova orientace v problematice. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 119957