LANÍKOVÁ, D. Strategický rozvoj značky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Zich, Robert

Za hlavní příčinu nedotaženosti některých částí práce považuji nedodržení harmonogramu zpracování, které se negativně odrazilo zejména na kvalitě návrhové části. Některé její části tak zůstaly obecné. Na druhou stranu je práce jako celek pojata komplexně s ohledem na tématický rozsah - to znaměná, že autorka se snaží postihnout všechna potřebná témata. Výjimku tvoří snad jen ekonomický pohled. Autorka je schopna zpracovat dané téma samostatně a dostatečně kreativně. Otázky: Jak byste řešil ekonomické - finanční aspkety rozvoje značky? Jak byste vyhodnotila sílu značky po realizaci navrhovaných opatření? Jaký přístup byste volila pro implementaci opatření? Vysvětlete reprezentativnost dotazníkového šetření.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C Cíl práce je definován v souladu s potřebami reálného podniku. Autorka měla věnovat více prostoru vymezení problému hned v úvodní části práce. Cíle práce jsou naplněny s ohledem na teoretickou část bez výhrad, v analytické části s dílčí výhradou a v aplikační části s výhradou vztahující se k implementaci návrhů.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Metodický přístup je popsán velmi stručně a v základní formě. Charakteristika použití jednotlivých metod měla být lépe zpracována. Teoretická východiska jsou pojata komplexně a pokrývají řešenou problematiku dostatečným způsobem. Lépe měl být zpracován souhrn teoretických východisek, který je v dané podobě pouhou stručnou anotací teoretické části.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Autorka volí poněkud popisný styl analýzy, bylo by vhodné text strukturovat ve smyslu odborné analýzy. Na druhou stranu ja faktem to, že situaci společnosti popisuje poměrně detailně. SLEPT analýza je v některých částech spíše obecná - např. legislativní faktory jsou spíše jen výčtem zákonů. Dotazníkové šetření zaměřené na zákazníky autorka označuje jako reprezentativní, což není jednoznačně prokázáno. Problematická struktura práce - střídání externího a interního pohledu v analýze. Celkově analýza prezentuje velké množství relevantních informací a dobře charakterizuje situaci firmy. Zcela minimální pozornost je věnována ekonocmickým aspektům fungování podniku. Slabší část je souhrnný závěr analýzy, který je z větší částí spíše obsahovou anotací analytické části. Z klíčový pak lze považovat souhrn na straně 86.
Praktická využitelnost výsledků D Návrhová část naráží na přílišnou obecnost. Celkově autorka volí správný koncept a odpovídající nástroje, nicméně jednotlivá opatření nejsou dostatečně konkretizována. Rezervy jsou zejména ve vymezení postupu realizace a v hodnocení potenciálních přínosů. Ekonomický pohled chybí. Z hlediska hodnocení je tak třeba odlišit koncept rozvoje značky, který je v zásadě v pořádku s rezervou v oblasti cílů rozvoje, a požadované vymezení postupu realizace, zhodnocení předpokladů realizace a potenciálních přínosů. V této implementační části jsou nedostakty snižující hodnocení.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Nekonzistentní forma a kvalita vkládaných obrázků. Nevhodné je ponechání anglických výrazů u vkládaných obrázků bez adekvátního uvedení českých ekvivalentů. Prezentované grafy jsou nepřehledné - nevhodná grafika.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Nedostatky v oblasti práce se zdroji jsou minimální.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Borek, Jiří

Autorka se zaměřuje na analýzu mikropodniku a navržení přístupu strategického rozvoje značky ve velmi fragmentovaném odvětví (potravinářství, pohostinství). V teoretické části přináší autorka práce především přehled přístupů v oblasti konkurenční strategie a identity značky, větší prostor je věnován metodice dle Ko Floora. V aplikační části jsou pak kromě popisu a analýzy zkoumaného podniku představeny konkrétní návrhy řešení pro takto zaměřený subjekt. Pozitivně hodnotím především zpracování dotazníkového průzkumu a jeho grafické vyjádření, dále kladně hodnotím vyjadřovací schopnosti autorky - práce je čtivá a neobsahuje přílišné množství cizích termínů, což u marketingově zaměřených prací není úplně zvykem. Negativa spatřuji naopak v práci se zdroji (převaha internetových zdrojů nad tištěnými), nicméně vzhledem k zaměření práce lze toto akceptovat. Práce dle mého názoru splňuje vysoké nároky kladené na diplomovou práci (rozsah, obsahová náplň, použité metody, struktura práce apod.). Autorka dosáhla vytyčených cílů diplomové práce. Závěrečnou práci tímto doporučuji k obhajobě s navrženým hodnocením B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 119964