KULKUSOVÁ, M. Modelování predikce úpadku ve zpracovatelském průmyslu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Karas, Michal

Diplomantka vhodným způsobem analyzovala přesnost pěti vybraných méně tradičních bankrotních modelů. A na základě analýzy jejich proměnných odvodila nový model, který je statisticky významný a rovněž i dobře kalibrován. Práci hodnotím jako velmi zdařilou. K obhajobě připojuji následující otázku: Proč jste zvolila právě metodu logistické regrese pro tvorbu modelu?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kuběnka,, Michal

Autorka si vybrala zajímavé téma predikce úpadku podniku pomocí bankrotních modelů. V teoretické části uvádí základní pojmy související s tématem a podstatu metodik odhadů budoucího úpadku, kterými se následně zabývá v aplikační části práce. Prezentovaná teoretická východiska i popis modelů, která jsou následně testována z hlediska jejich aktuální predikční síly, jsou dostatečná. Lze pozitivně hodnotit to, že studentka nejenže kvantifikovala, nakolik jsou vybrané modely funkční v podmínkách České republiky patrně na základě informací z účetnictví vedeného dle české legislativy, ale vytvořila i vlastní model. Metodicky kladně hodnotím i ověření funkčnosti tohoto vlastního nového modelu. Vzorek nevelký, ale dostatečný, ale zaměření na zpracovatelský průmysl je až příliš široké (zahrnuje více než 20 odvětví). Většina testovaných modelů je méně známých – což je dobře – do teď byly málo analyzované. Cíl stanovený v úvodu práce lze považovat za splněný, práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 119966