STOJASPALOVÁ, V. Hodnocení výkonnosti společnosti s využitím Balanced Scorecard [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Bartoš, Vojtěch

Při zpracování práce autorka prokázala jak schopnost aplikovat vědomosti získané studiem oboru, tak i schopnost pracovat s odbornou literaturou. Hlavní přínos práce spočívá v návrhu implementace přístupu Balanced Scorecard. Pro úspěšnou implementaci zvolila vhodně postup a návrh měřitelných ukazatelů. Práce je přehledně uspořádaná a umožňuje snadnou orientaci v textu, který je doplněn tabulkami s dobrou vypovídací schopností. Při zpracování práce pracovala diplomantka iniciativně, projevovala zájem o řešenou problematiku a prokázala schopnost samostatného řešení zadaného problému.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Petrecká, Eva

Za cíl své diplomové práce si studentka vytyčila co nejobjektivněji zhodnotit výkonnost vybrané společnosti pomocí modelu Balance Scorecard. Za management naší firmy, kterou si vybrala pro svou diplomovou práci, se mohu vyslovit vůči slečně Vendule Stojaspalové velmi pochvalně, neboť spolupráce s ní byla konstruktivní a pro nás velmi přínosná. Studentka zvolila vhodný postup pro dosažení vytyčeného cíle. V první řadě bylo nutné seznámení se společností, jak vnějším, tak vnitřním prostředím. V teoretické části autorka přehledně zpracovala poznatky z předmětné problematiky způsobem, kterým prokazuje široké znalosti a dobrou orientaci v dané oblasti. Při zpracování praktické části studentka prokázala výbornou práci s odbornou literaturou a také s dostupnými daty společnosti. Získané poznatky jsou na dobré úrovni aplikované. Na dobré úrovni je i formální úprava. Diplomová práce je přehledně uspořádána a umožňuje rychlou a snadnou orientaci v textu. Data jsou interpretovaná pomocí tabulek, které mají dobrou vypovídající schopnost. Předložené strategické cíle v modelu Balance Scorecard jsou stanoveny reálně a společnost je i nadále bude sledovat, dle doporučených kritérií. Předložený návrh implementace modelu je v praxi aplikovatelný. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 119989