KRUŠINA, M. Hodnocení výkonnosti společnosti s využitím Balanced Scorecard [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Bartoš, Vojtěch

Diplomant si pro zadané téma sám vyhledal referenční podnik a dohodl s ním spolupráci. Při zpracování práce pracoval student iniciativně, projevoval zájem o řešenou problematiku a prokázal schopnost samostatného řešení zadaného problému. Úroveň práce potvrzuje jeho schopnost aplikovat získané poznatky. Na dobré úrovni je i formální úprava. Práce je přehledně uspořádaná a umožňuje snadnou orientaci v textu, který je doplněn tabulkami s dobrou vypovídací schopností. Práce má ryze aplikační charakter.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Luňáček, Jiří

Zvolené téma patří k obtížnějším, pro jeho řešení je třeba kombinace několika postupu jak z oblasti strategického řízení, tak i z oblasti risk managementu a finančního řízeni. Práce je zpracována nadstandardně ve všech aspektech. Literární rešerže je dostatečně podrobná, autor dobře kombinuje možné informační zdroje. Analytická část i návrhová část je zpracována bez připomínek. Oceňuji kritický pohled na uvedené návrhy. Práce má jednoznačné praktické využití. Drobnou připomínku mám pouze k formální stránce práce, je zvykem odborná sdělení psát v trpném rodě. Dále mohl být odhad rizikových faktorů doplněn nástrojem na snížení subjektivity hodnocení, např Fullerovým trojúhelníkem. Celkově jde o velice kvalitní práci kterou doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 119995