GONOVÁ, L. Vykazování nehmotných aktiv podle české účetní legislativy a IFRS ve vybraných obchodních korporacích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Křížová, Zuzana

Studentka prokázala schopnost samostatně zpracovat informační zdroje a aplikovat metody, se kterými se podrobně seznámila v průběhu předcházejícího studia. V práci jsou také obsažena vlastní hodnotící stanoviska a celkově může být přínosná i zájemcům z řad odborné veřejnosti. Předložená práce splňuje požadavky kladené na diplomové práce, proto ji doporučuji k obhajobě s následující otázkou do rozpravy: Na str. 89 konstatujete, že"K jeho zjednoteniu by prispelo, ak by IFRS oblast emisných povoleniek uprvovali." Z jakých důvodů se IFRS emisními povolenkami nijak detailně nezabývají?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Studentce se podařilo základní cíle stanovené zadáním výborně naplnit.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A Postupy použité k řešení problémů jsou standardní a byly využity adekvátní metody.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Interpretace dosažených výsledků svědčí o velké zainteresovanosti autorky práce a schopnosti kvalifikovaného posouzení reálné situace v analyzované oblasti.
Praktická využitelnost výsledků B Praktická využitelnost výsledků je možná ve dvou rovinách: buď z pohledu potenciálních investorů, kteří se zajímají o strukturu nehmotných aktiv nebo na úrovni účetních jednotek, které například poprvé budou vykazovat podle IFRS a nemají dosud vlastní zkušenost s jeho prováděním.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A Celkové uspořádání práce je logické, vyhovuje požadavkům kladeným na závěrečné diplomové práce. Vyjadřování v odborném jazyce nevykazuje žádné prohřešky, je na výborné úrovni.
Práce s informačními zdroji, včetně citací A Diplomová práce je po formální stránce vyvážená, co se týká rozsahu jednotlivých kapitol a doplňuje ji pět relevantních příloh. Použitá terminologie je také na odpovídající úrovni. Možná jen řazení zdrojů by bylo přehlednějším v obvyklejším abecedním pořadí.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Tumpach, Miloš

Závěrečná práce je zpracována vyčerpávajícím způsobem a nejsou v ní žádné nedostatky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Hlavní cíl práce je definován na straně 14 následovně: "Hlavným cieľom diplomovej práce je posúdenie relevantnosti zobrazovaných informácií o nehmotných aktívach v účtovných závierkach a spracovanie návrhu postupu pre vybrané skupiny užívateľov k tomuto posúdeniu na základe porovnania vykazovania nehmotných aktív podľa Medzinárodných štandardov účtovného výkazníctva – IFRS (International Financial Reporting Standards) a českej účtovnej legislatívy". Domnívám se, že stanovený cíl byl beze zbytku splněn
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Metody použité pri zpracování práce jsou vymezeny následovně: "Diplomová práca je spracovaná pomocou metód: • deskripcia, • analýza, • komparácia, • interpretácia. Metóda analýzy je použitá v analytickej časti práce pri zhodnotení súčasného stavu vybraných obchodných korporácií a ich nehmotných aktív. Metóda komparácie je použitá v teoretickej časti pri porovnávaní predpisov pri vykazovaní nehmotných aktív a v analytickej časti pri porovnávaní dopadov jednotlivých predpisov na vykazovanie nehmotných aktív. Metóda interpretácie je použitá v praktickej časti, v ktorej sú posudzované rozdiely vyplývajúce z rozdielnosti vykazovania nehmotných aktív a uvádzané návrhy odporúčaní pre užívateľov účtovných závierok." Jde o velice obecné vymezení použitých metod a postupů. Dá se souhlasit s názorem, že analýzu je možné považovat za metodu. Ovšem, pro pro dosažení smyslu uvádění použitých metod je nutno specifikovat, jaká konkrétní analytická metoda (nebo metody) byli konkrétně použity, jaká jsou jejich omezení a rizika v konkrétním prostředí dané skupiny problémů. Interpretaci nelze považovat za samostatnou metodu. Na druhou stranu, abychom neupadli do zrádných osídel formalizmu, je třeba uvést, že cíl práce bylo dosažen, což je (alespoň z mého pohledu) ultimativní kritérium vhodnosti použitých metod - za předpokladu, že čtenář (nebo jiný použivatel) dokáže učiniť vlastní závěry při jejich interpretaci. Možná bych také zvážili zařazení částí "Možná bych zvážil zařazení částí týkajúcích interpretace IFRIC 4 (která se týka spíše pronájmu než nehmotního majetku a k 1. 1. 2019 byla nahrazena standardem IFRS 16) a interpretace IFRIC 20 "Náklady spojené so skrývkou vytvorené počas povrchovej ťažby v jej produkčnej fáze".
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Práce je důkazem toho, že není (nemůže být) pochybnosti o tom, že autorka zvládá interpretaci dosažených výsledků a umí z nich vyvozovat relevantní a nepředpojaté závěry. Mé výhrady (lépe řečenou, náměty) se týkají pouze některých zobecnění, které nemusí mít vždy platnost. Kupříkladu „Zostavená súvaha podľa českej účtovnej legislatívy má horizontálnu formu a aktíva sú usporiadané na základe ich stúpajúcej likvidity“, cože nemusí platit případe položek časového rozlišování, nebo tvrzení „Aby boli štandardy povinné pre účtovné jednotky členských štátov Európskej únie, musia byť schválené Výborom pre reguláciu účtovníctva“, protože poslední instancí je Rada a/nebo Evropský parlament (a za jistých okolností také samotná Evropská komise).
Praktická využitelnost výsledků A Aktuálnost tématu práce, její logické uspořádaní práce, vyvození závěrů (také) na základě empirických dat z reálného prostředí účetních jednotek v ČR mne opravňují závěru, že práce je v plné míře využitelná taká v hospodářské praxi.
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Práce se skládá z vícero logických, na sebe navazujících částí. S odbornou terminologii se autorka vypořádala, i když v samotném textu práce je viditelný vliv různé terminologie používané v jazyku českých účetních předpisů, v jazyku (překladů) IFRS a slovenského jazyka. To se, kupříkladu, týká použití termínů reálná hodnota i fair value nebo tvrzení „Ku dňu zostavovania účtovnej závierky sú nehmotné aktíva oceňované buď modelom historických cien alebo modelom precenenia“. Další (i když stejně méně významnou) připomínku bych měl k tomu, že odseky sú někdy krátké, výjimkou nejsou sú ani odseky v rozsahu jedné nebo dvou vět a také k opakování některých závěrů (ku příklad, nestejný přístup české účetní legislativy a IFRS k účetnímu zobrazení emisních povolenek. I když, opakovaní je matka moudrosti.
Práce s informačními zdroji B Použité zdroje jsou uváděny v seznamu seznamu použitých zdrojů. Jedinou výtku bych měl k relativní absenci článků z peer-reviewed časopisů a to vzhledem k jejich potenciálu poskytnout širší metodické východiska.
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 120003