DRMOLOVÁ, A. Návrhy na snížení fluktuace výrobních dělníků konkrétní provozovny ve vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Kruntorádová, Markéta

Závěrečná práce je zpracována vyčerpávajícím způsobem a minimální nedostatek v uspořádání práce nijak neovlivňuje její výsledek.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Ne zcela logické uspořádaní kapitol týkajících se ekonomického zhodnocení návrhů.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Škaroupka, Petr

Autorka diplomové práce velmi dobře objasnila na základě uvedené literatury základní pojmy související s tématem diplomové práce. V teoretické části práce autorka velmi dobře popsala současný stav, zvolené ukazatele považuji za přínosné a relevantní. Aplikovaný výzkum a jeho části, stejně tak i metodiku, považuji za vynikající. K výsledkům, ke kterým autorka došla v analytické části práce, považuji za velmi přínosné, i když bych upustil od zavádějících slovních spojení, ale na celkový dojem z diplomové práce mají zanedbatelný vliv. Navržená opatření na snížení fluktuace výrobních dělníků, stejně jako použitou metodiku považuji za velmi přínosné a především v praxi snadno aplikovatelné. Zásadnímu problému, ke kterému autorka dle správně zvolené metodiky došla, přidala i adekvátní váhu. Práce je vypracována pečlivě, autorka dodržuje úpravu dle platné normy ČSN ISO 690. Jazykový projev je adekvátní, i přes menší stylistické neobratnosti, či občasné zavádějící slovní spojení, které však neubírají na celkové kvalitě práce. Hlavní cíl diplomové práce, je na základě vypočítaných ukazatelů fluktuace výrobních dělníků konkrétní provozovny ve vybrané společnosti a navrženého řešení splněn.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 120006