FRKAL, Z. Návrh změny systému odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Kruntorádová, Markéta

Závěrečná práce je zpracována vyčerpávajícím způsobem a minimální nedostatek v interpretaci výsledků na ni nemá vliv.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Na str. 123 je faktická chyba, autor komentuje snížení nákladů, ale navrhované změny povedou ke zvýšení nákladů.
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Radomír, Novotný

Diplomovou práci hodnotím jako zdařilou, její zadání bylo splněno a kapitoly na sebe navazují. Autor provedl důkladnou analýzu v oblasti motivace a spokojenosti našich zaměstnanců, včetně srovnání se situací na trhu práce v ČR a Zlínském kraji. Navržené změny systému odměňování by měly přinést zvýšení stability současných zaměstnanců, přispějí k větší motivaci nově přijímaných pracovníků a lze je ve společnosti aplikovat. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 120012