ŽIŽKOVÁ, A. Návrh využití konceptu celkové odměny v odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Kruntorádová, Markéta

Závěrečná práce je zpracována vyčerpávajícím způsobem a finančně nevyčíslené přínosy práce neovlivňují její výsledek.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Přínosy navrhovaných změn jsou popsány a modelovány pouze slovně.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Přepis v tabulce č. 27 na str. 88 v peněžní odměnách měl být uveden příspěvek na dopravu.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Masařová, Andrea

Diplomová práce splňuje veškeré potřebné náležitosti, cíl práce byl naplněn. Doporučení jsou vhodně zvolená pro vybranou společnost.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 120017