NOVÁKOVÁ, Š. Návrh využití konceptu celkové odměny při odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Kruntorádová, Markéta

Závěrečná práce je zpracována standardním způsobem. Drobné nedostatky neovlivňují výsledky práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D Nejsou provedena analýza všech teoreticky definovaných interních faktorů ovlivňujících systém odměňování. Kalkulace přínosů je vyjádřena pouze slovně a úvaha o zvýšení tržeb by měla být nejprve v absolutní výši o velikost nákladů navrhovaných změn a následné % vyjádření zvýšení.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Nevhodné použití termínu v slabých stránkách na str. 48 je uveden termín hodnocení práce a měl být použitý termín hodnocení pracovníků. Přepisy např. str. 73 mělo být uvedeno 15% ale autorka uvádí 85%, následný výpočet je správně.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Andrea, Masařová

Diplomová práce je zaměřena na odměňování zaměstnanců ve společnosti. K naplnění práce je nicméně potřebná znalost v několika oblastech, personalistika, mzdové účetnictví či finanční analýza. V práci se objevují překlepy a gramatické chyby, které ovšem neovlivňují výsledky práce. V rámci dotazníkového šetření jsou u vybraných otázek (např. otázka č. 3) chybně definované škály pro odpověď.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 120018