PÍŠOVÁ, K. Vliv rozšíření konsolidačního celku na ekonomickou situaci koncernu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Rajchlová, Jaroslava

Celkově hodnotím diplomovou práci jako zdařilou: formou, obsahem i rozsahem splňující nároky kladené na formát diplomové práce a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Cílem diplomové práce je provést úpravu konsolidované účetní závěrky vyvolanou rozšířením konsolidačního celku a následně zhodnotit vliv rozšíření konsolidačního celku na ekonomickou situaci koncernu. Cíl diplomové práce byl splněn v plném rozsahu.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A Zvolená metodika je pro účel diplomové práce plně vyhovující a odpovídá nárokům této práce.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Závěry práce vychází z provedených účetních úprav a analýz. Tyto závěry jsou přiměřené a jsou správně formulovány
Praktická využitelnost výsledků A Diplomová práce se věnuje aktuální problematice zpracování konsolidované účetní závěrky. metodické postupy uvedené v diplomové práci jsou zaměřené právě na jejich využití v praxi.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Práce je kvalitně zpracována logická struktura je vhodná. Počtem stran práce splňuje standardní rozsah a je vhodně doplněna přílohami. Je psaná srozumitelně, čtivě, stylisticky i formálně úhledně. Práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Rozsah použité literatury a jiných informačních zdrojů svědčí o autorčině zájmu o téma diplomové práce. Autorka pracovala s literaturou samostatně a prokázala, že se dokáže orientovat v odborném textu. V práci vhodně cituje a odkazuje na literaturu.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Pavel, Kubovic

Celá práce je dobře čtivá, věcná s chronologickým řazením. Autorka čerpala z celé řady publikací. Stěžejní cíl práce je uveden v úvodu a hlouběji v praktické části. Ze zpracování nové konsolidované účetní závěrky je zřejmá znalost problematiky konsolidace účetní závěrky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 120039