GLOZYGOVÁ, A. Zdanění mezd a zaměstnaneckých benefitů u velkých účetních jednotek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Svirák, Pavel

otázka č.1: Jaký vliv navrhovaných změn v oblasti zaměstnaneckých benefitů odhadujete ve výkonech společnosti? otázka č.2: Zda a jak má společnost řešenu právní otázku umožnění "Home office" práce svých zaměstnanců?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň E
Práce s informačními zdroji, včetně citací D
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Čermáková, Barbora

Cíle stanovené v diplomové práci byly dosaženy, teoretická část byla dobře zpracována, v práci je správně zvolena citační forma a práce s informačními zdroji. Interpretace dosažených výsledků mohla být lépe graficky zpracována, ale závěry byly vyvozovány srozumitelně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 120046