HRIADEĽ, O. Návrh a implementace plánu zálohování dat společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Kříž, Jiří

Předložená práce splnila vytyčené cíle, vhodně je doplněna o analýzu rizik včetně porovnání stavu před a po návrhu řešení. Práci doporučuji k obhajobě. Otázka: Jak budou řešena případná nedodržení navrhované směrnice?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Koch, Miloš

Otázka: jak jsou eliminována rizika z nedodržování směrnic a postupů

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 120071