LAUKOVÁ, D. Zlepšení business procesů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Kříž, Jiří

Práce byla zaměřena na optimalizaci vybraných podnikových procesů, zadání práce bylo splněno včetně návrhu implementace CRM systému. Práci doporučuji k obhajobě. Otázka: Jaká vidíte rizika při implementaci navrhovaného řešení?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Cserhelyiová, Jarmila

Autorka práce si dala za cieľ navrhnúť optimalizáciu podnikových procesov v konkrétnej spoločnosti, ktorá pôsobí na trhu životného a neživotného poistenia. Tento cieľ sa jej podarilo dosiahnuť a ako najvhodnejší navrhla pre túto spoločnosť systém Raynet. Autorka v celej práci postupovala systematicky, keď v prvej časti definovala pojmy, ktoré s danou problematikou súvisia vo všeobecnosti. Následne predstavila spoločnosť pre ktorú vypracovala návrh a analyzovala je súčasný stav v oblasti podnikových procesov. V záverečnej časti analýzou a porovnaním viacerých systémov dospela k záveru, že s ohľadom na veľkosť firmy, počet zamestnancov, zameranie spoločnosti a tiež so zreteľom na finančnú stránku bude vhodný práve Raynet. Slabou stránkou celej práce je najmä dosť veľký počet preklepov a gramatických chýb, ktoré by daný typ práce nemal obsahovať. Tieto však nemajú vplyv na celkový výsledok. K celkovej objektivite by tiež viac prispelo, keby boli viac rozanalyzované ešte aspoň niektoré v práci spomínané systémy a bolo by detailnejšie zdôvodnené prečo nie sú vhodnejšie ako navrhnutý výsledný systém. Na základe uvedeného diplomovú prácu navrhujem k obhajobe.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 120076