MILICHOVSKÝ, K. Pomocná jeřábová kočka 10000 kg [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Škopán, Miroslav

Diplomová práce se zabývá návrhem pomocné jeřábové kočky s nosností 10 t, která bočně pojíždí po nosníku hlavní kočky 110 t. Úvodní část práce se věnuje analýze možností řešení daného konstrukčního problému. V úvodu výpočtové části je předložen návrh lana dle FEM 1.001. Zároveň je výpočet ověřen i dle normy ČSN EN 13001-3-2. Výsledek výpočtu pomocí ČSN EN 13001-3-2 jej dovedl k lanu s vyšším průměrem než dle FEM 1.001. Zbývající části a mechanismy jsou spočteny dle FEM 1.001 dle zvyklostí firmy Královopolská strojírna, a.s. Závěrem je provedena pevností kontrola rámu kočky. Diplomant provedl vlastní pevnostní výpočet pomocí MKP (Ansys). Doložená výkresová dokumentace je v souladu se zadáním DP. Práce je zpracována pečlivě, ale autor se v ní přesto dopustil některých dílčích nepřesností a drobných formálních chyb. Konkrétně mám připomínky k: - občasné gramatické chyby, - graficky chybně zobrazené některé texty (nestejné fonty – např. obsah), - rovnice 49 a 54 nejsou exaktní, ale pouze přibližné, - odkazovaná norma DIN 15070 (str. 49) není uvedena v použité literatuře, K výkresové dokumentaci nemám připomínky. Práce diplomanta je původní a splňuje požadavky zadání. Z hlediska její obtížnosti se jednalo o zajímavý a ne příliš frekventovaný problém. Práce má solidní úroveň. Diplomant ve své práci prokázal potřebné znalosti studovaného oboru a schopnost budoucí samostatné práce. Práci doporučuji k obhajobě. K rovnici 49 a 54 prosím diplomanta o uvedení korektního výpočtového vztahu a odchylky vůči jeho rovnici.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Basista, Filip

Diplomová práce Bc. Karla Milichovského zabývající se návrhem konzolové kočky pro šrotový jeřáb je zpracována zodpovědně a celkově lze konstatovat, že je tato práce věcně a formálně na velmi dobré úrovni. Práce je zpracována přehledně a v rozsahu, který odpovídá dané problematice. Požadavky uvedené v zadání byly kompletně splněny. Výpočty a jednotlivé návrhy jsou správné, až na níže uvedené nedostatky. Kladně lze hodnotit autorovu iniciativu, kdy počítal lano i dle normy ČSN EN 13001-3-2, přestože to nebylo požadováno a především výbornou orientaci na trhu strojních dílů, kdy autor volil zavedené výrobce. Co se týká výkresové dokumentace, je ve většině případů technicky správně a formálně splňuje zásady technického kreslení. Obecné připomínky: Při technickém návrhu je nutné posuzovat i ekonomické hledisko, které je v praxi velmi podstatné. Jedná se např. o předimenzované motory pojezdu, zdvihovou převodovku, trubku lanového bubnu atd. Při výpočtech je vhodné se držet jednoho souboru norem. Pokud např. počítám lano a rám kočky dle ČSN EN 13001 je dobré tento soubor aplikovat i na ostatní výpočty dané práce (např. výpočet zatížení od větru a výpočet pojezdových kol). Konkrétní připomínky: Pozor na chybné odkazy na literaturu – 3.1.1.3, 3.1.2.6, 3.2.1.1, 3.2.2.1, 3.2.3.1, 6.1. Pozor na chybné údaje - kap. 3.1.2.7 (jmen. únosnost lana), 3.1.2.8 (počet cyklů), 3.1.2.15 (průměr lana), tab. 3 a kap. 3.2.4.6 a 3.2.4.9 (průměr pod lanem). Str. 12 – ve specifikaci prostředí chybí údaj o okolní teplotě (vliv na návrh motorů atd.). Kap. 2.1 a 6.6 - pro venkovní prostředí (minusové teploty) je vhodnější používat materiály s označení J2 (např. S355J2H). (2) - při návrhu lana dle FEM je nutné zatížení zvýšit o dynamický součinitel (FEM 1.001 - kap. 2.2.2). (6) - počet ohybů se v uvedeném vzorci dosazuje pouze pro 1 pohyb. Vratný pohyb se zohlední v celkovém počtu ohybů. (10) - součinitel vodorovných sil není z důvodu jednoduchého lanového systému třeba uvažovat. (11) – souč. bezpečnosti gama p se při výpočtu únavy neuvažuje. (27) - musí být použita min. únosnost lana. (31) - vždy min. 3 závity. (80) - ve vztahu není uvažován moment setr. spojky. (97) – souč. ostatních odporů 2,5 je velmi přehnaný (není důvod uvažovat s třením v nákolcích). (108) (121) - ve vztazích je uvažován moment setr. pouze jednoho motoru (pojezd má dva motory) a není uvažovaná spojka. (114) – viz. připomínka k (97). Prokluz je vhodné kontrolovat i bez zatížení. (117) – brzda na pojezdech musí být vždy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 116843