MRKVIČKA, D. Rekonstrukce 3D objektů z více pohledů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Procházková, Jana

Diplomant zpracovával téma rekonstrukce 3D obrazu z fotografií. Hlavním cílem práce bylo nalezení optimálních metod, které by dostatečně přesně dokázaly rekonstruovat fotografie, ale zároveň nebyly příliš časově a výpočetně náročné. Student pracoval velmi dobře s literaturou, stěžejní teoretické základy jsou převzaty z Multiple View Geometry in Computer Vision (autoři Hartley, Zisserman). V práci jsou propojeny znalosti projektivní a algebraické geometrie s numerickými metodami. Vybrané metody diplomant naprogramoval a vytvořil obsáhlou aplikaci, která pracuje se dvěma i více fotografiemi a vytváří výslednou 3D rekonstrukci. Výsledky jsou ukázány na 3 testovacích sadách fotografií a zhodnoceny z hlediska výpočetní náročnosti. Práce je logicky dobře uspořádána, student pracoval samostatně a velmi dobře splnil zadání práce, proto práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Štarha, Pavel

Předložená diplomová práce se zabývá rekonstrukcí scény pomocí dvou a více kamer. Téma této práce je velice aktuální neboť prostorová rekonstrukce a modelování zasahuje do velkého množství odvětví lidské činnosti. V některých případech metody popsané v této práci mohou být jediným efektivním způsobem měření geometrických parametrů sledovaného objektu. Práce obsahuje celkem sedm kapitol, kde prvních pět popisují danou problematiku, teoretický základ a metody rekonstrukce scény. Kapitola šest a sedm se již věnuje postupu a implementaci popsaných metod. Cílem práce byla též aplikace pro rekonstrukci scény. Tato aplikace využívá dostupných dílčích metod systému MATLAB . Práce je zpracována přehledně, má logické uspořádání kapitol a velmi dobrou grafickou úroveň. V práci se občas vyskytuje zdvojení slov, špatné dělení na konci řádku či jiné překlepy. Tyto nedostatky však nemají zásadní vliv na celkovou kvalitu práce. Téma této práce patří k těm obtížnějším a diplomant prokázal, že se v dané problematice orientuje. Cíle práce byly splněny v celém rozsahu a práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 116845