FELDOVÁ, P. Optimalizace zadního křídla závodního vozu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Štefan, David

Studentka vypracovala téma práce vypsané firmou Porsche Engineering Services s.r.o. v Praze. Hlavním cílem byla parametrická optimalizace zadního přítlačného křídla s využitím volně dostupných software Xfoil pro aerodynamický výpočet profilů, Python pro řízení optimalizační procedury a OpenFOAM pro finální CFD výpočet. Studentka pravidelně konzultovala a praktickou část práce vypracovala ve výše zmíněné firmě pod vedením mentorů. Práce splňuje všechny cíle zadání a je na kvalitní úrovni. Zejména část parametrizace a optimalizace je pěkně a rozsáhle zpracována. Nicméně, z časových důvodů mohla být část pojednávající o CFD simulaci rozpracována lépe a v práci se vyskytují drobné chyby, jako například na konci str. 52, kde rozdíl přítlačné síly mezi původním a optimalizovaným profilem má být zhruba 10 N, tedy 1kg. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Rudolf, Pavel

Diplomová práce zabývající se optimalizací přítlačného křídla automobilu se skládá ze dvou částí: rešeršní a výpočtové. V rešeršní části studentka analyzuje silové aerodynamické účinky na vozidlo, metody parametrizace profilu a ve stručnosti i optimalizační metody a výpočtové metody proudění. Většina tvarové optimalizace vychází ze simulace proudění kolem 2D profilu v programu XFoil zkombinovaném s metodou diferenciální evoluce. Jako cílová funkce je vybrána maximalizace poměru cl/cd. Výsledkem je štíhlý profil křídla, který ale nevykazuje lepší parametry než profily stávající. To ovšem není negativem práce, naopak vysoce vyzdvihuji, že studentka ovládala několik pro ni dosud neznámých softwarů a byla schopna jejich vhodnou kombinací tvarovou optimalizaci realizovat. K práci mám některé věcné připomínky: - Str.8 Opravdu platí Bernoulliho rovnice pouze pro subsonické laminární proudění? - Str.11 Vysvětlení vztlaku na základě rozdílných drah částic na sací a tlačné straně profilu je chybné - Str.21 U laminárního proudění je menší celkový odpor pouze u aerodynamického profilu (resp. dobře obtékaných těles), obecně to ale neplatí. U špatně obtékaných těles, např. válce, je tomu naopak, protože převáží tlakový odpor vlivem dřívějšího odtržení mezní vrstvy. - Str.22 O zákonu stěny mluvíme pouze v souvislosti s logaritmickou částí mezní vrstvy, ne s viskózní podvrstvou - Str.23 Chybí popis tranzientního kritéria e_n - Str.38 Mezi povrchové síly patří tlakové i smykové síly - Str.43 Řádová chyba v hodnotě dynamické viskozity - Str.52 Síle 1N neodpovídá hmotnost 1 kg. - Chybí podrobnější popis metody diferenciální evoluce - Většinou se doporučuje před využitím již naprogramovaných metod optimalizace jejich otestování na vhodně složité analytické funkci (např. Rosenbrockova banánová funkce, „egg-plate“ funkce atd.) Formální připomínky: Práce je zatížena neúměrným množstvím překlepů (např. str.15 vnikly -> vznikly, str.19 obsáhnou ->obsáhnout), špatně skloňovaných slov (např. str.16 „… z bodu umístěném..“ místo „… z bodu umístěného …“, str. 22 „Stokesovýma rovnicemi“ místo „Stokesovými rovnicemi “), chyb ve shodě podmětu s přísudkem (např. str.8 úpravy snížili, umožnili, str.64 profily trpěli). V textové části chybí obrovské množství čárek ve formě oddělení hlavních a vedlejších vět. V mnoha pasážích je práce psána dosti lidově a ne jako technický odborný text, místy jsou nevhodné jazykové formulace (str.15 „říznutí“ křídla, str.10 kladný tlak, rychlost zpomaluje, str.22 výtlačná tloušťka -> odtlačující tloušťka atd.). Obecně by textové části prospěla pečlivá slohová úprava a jazyková korektura. Po grafické stránce k práci nemám připomínky. I přes formulované připomínky studentka prokázala schopnost samostatné inženýrské práce a splnila zadání diplomové práce. Škoda jen, že se nepodařilo lépe spojit tvarovou optimalizaci i s prouděním kolem karoserie automobilu. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 117158