REGNER, D. Studie příčného rychlostního pole v blízkosti rotujícího kola s uvažováním vlivu nucené konvekce kotoučové brzdy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Štefan, David

Student zpracoval diplomovou práci na téma, které bylo vypsáno v rámci výzkumných aktivit firmy Škoda Auto. Výsledky splňují všechny body zadání a student prokázal, že ze získaných vědomostí během studia a při psaní diplomové práce dokáže kriticky vyvozovat závěry a možné směry ke zlepšení zjištěných výsledků. Student pracoval samostatně pod odborným vedením jak vedoucího, tak konzultantů ze Škody auto, kde také v rámci zaměstnání zpracovával praktickou část své práce. Diplomová práce je pěkně a kvalitně napsána, proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Polanský, Jiří

Diplomant ve své práci řeší téma související s konstrukcí osobních automobilů. Jeho závěry lze využít jak v oblasti vnější aerodynamiky, dopad chlazení brzd na aerodynamicky odpor, tak v oblasti bezpečnosti provozu vozidla - spolehlivost a intenzita chlazení brzd. V době, kdy se snažíme o snižování emisí spalovacích motorů a zvyšování dojezdu elektrickych automobilů, mají experimentální i numerické studie proudění v oblasti rotujícího kola rostoucí vyznam. Diplomant ke své práci efektivně využívá poznatků z odborné literatury, které vhodně doplňuje vlastními CFD vypočty. Své vysledky logicky interpretuje a dává do souvislostí s teoretickymi poznatky. Drobné nepřesnosti v popisu numerického modelu odpovídají úrovni znalostí studenta magisterského studia. Zvolené cíle diplomové práce považuji za splněné a práci doporučuji k obhajobě. Hodnocení doplňuji o čtyři otázky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 117159