DOLEŽAL, V. Ekonomické zhodnocení vyvedení výkonu z kogeneračních jednotek do různých napěťových hladin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Baxant, Petr

Diplomant se ve své práci zabývá problematikou připojování malých kogeneračních jednotek do distribuční sítě, konkrétně s ohledem na minimalizaci ztrát, které zde byly vzaty jako hlavní kritérium. Z hlediska předepsané osnovy bylo zadání splněno a neshledal jsem vážnější nedostatky. Aktivita studenta během semestru byla bohužel soustředěna do posledních týdnů, takže nebylo příliš času na zásadní korekce. Nicméně musím konstatovat, že student i v tomto případě svou aktivitou prokázal svoji samostatnost a schopnost řešit složitější úkoly. Jako nejpřínosnější považuji aplikaci variantních výpočtů, díky nimž bylo možné porovnávat poměrně rozsáhlé množství nejrůznějších případů připojení KJ do sítě. Díky podpoře pan Ing. Bodora a úpravě výpočetního programu NetCalc mohl diplomant provést řadu výpočtů, které prokazují existenci optimálních bodů pro připojování. Jak v práci uvedl, topologie sítě hraje jednu z klíčových rolí při volbě místa připojení. Bohužel jsem nenašel hlubší pojednání také o významu distribuce odběru v síti, např. dle denních diagramů využití. Přes uvedené nedostatky doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 47/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 15/20
Formální zpracování práce B 16/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
B
Body
86

Posudek oponenta

Macháček, Jan

Diplomová práce svým rozsahem odpovídá zadání a naplňuje všechny jeho body. Z teoretické části práce vyplývá, že diplomant má o dané problematice dostatečný přehled. Téma diplomové práce je velice aktuální a úroveň odbornosti vysoká. Výsledky práce jsou interpretovány srozumitelně a z hlediska problematiky kogeneračních jednotek jsou velmi přínosné. Formální a grafické zpracování je až na méně závažné nedostatky na dobré úrovni a splňuje požadavky kladené na technický text. Jedním z formálních nedostatků je seznam použité literatury, který neodpovída požadavkům normy ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 50/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 19/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
97

Otázky

eVSKP id 13095