MOJŽYŠEK, T. Možnosti vytvoření mračna bodů a síťového modelu místa dopravní nehody z fotografií [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Křižák, Michal

Po obsahové stránce se jedná o velmi pěkně zpracovanou práci, ve které student splnil všechna požadovaná zadání. Zejména v praktické části práce byl odveden velký kus práce při zmapování a analýze velkého počtu křižovatek s omezeným výhledem. Porovnání zvolených programů a metod má přínos pro praktické využití při analýze dopravních nehod. Celkový dojem z práce kazí její formální zpracování po stránce jazykové a také z hlediska formátování, které není v práci konzistentní.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Práce splnila všechna zadání.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Práce dobře popisuje různé přístupy k použití fotogrammetrie pro dokumentaci místa dopravní nehody a jejich použití v soudně-inženýrské praxi.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň E V práci se nachází značné množství překlepů a nedokončených slov, celkově není dodělané formátování dle doporučené šablony, formátování v některých částech není konzistentní.
Odborná úroveň diplomové práce A Práce je na vysoké odborné úrovni, student prokázal široké znalosti dané problematiky.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem B Teoretická část obsahuje kvalitně zpracovanou rešerši dostupných fotogrammetrických programů a používaných metod a využití těchto metod v zahraničí. Práce postrádá rešerši nejen zahraničních odborných článků.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 C Rozsah použité literatury je dostačují, v práci jsou však povětšinou používany jako zdroje pouze knihy, nikoliv aktuální odborné články zabývající se danou problematikou.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A Praktická část je zpracována přehledně, výstupy z analýzy jsou dobře prezentované a shrnuté. Použité metody jsou relevantní a jsou ukázana i omezení některých metod v určitých situacích.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Bradáč, Albert

Co do obsahu se jedná o velmi vydařenou práci, za kterou je patrný velký objem práce. Nicméně formální stránka celkový dojem z práce výrazně znehodnocuje. Práce obsahuje velké množství překlepů, chybějících částí slov, nekonzistentní formátování textu, kdy se velikost textu mění i v průběhu jedné věty apod. Popisky obrázků jsou stejným stylem jako zbytek textu, některé odstavce jsou na počátku odsazené, jiné ne apod. Rovněž struktura práce není zvolena vhodně. Pokud by práce neobsahovala tyto formální nedostatky, jednalo by se o vynikající práci s významným přínosem nejen pro praktické, ale i pedagogické využití v soudně-inženýrské praxi. Postupy uvedené v práci a otestované na některých křižovatkách doporučuji ve spolupráci s vedoucím práce přetvořit do podoby článku pro odbornou veřejnost, avšak až po jazykové korekci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A Práce splnila všechny dílčí cíle i zadané úkoly
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A Přístup k řešení byl zvolen správně, použité metody jsou relevantní
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A Práce je obsáhlým pojednáním o fotogrammetrii a současně obsahuje rozsáhlou praktickou část.
Obtížnost a správnost řešení A Použité řešení lze považovat jednoznačně za správné, rovněž je třeba ocenit rozsah, tj. časovou náročnost praktické části práce.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Práce ukázala využitelnost fotgrammetrie v soudně-inženýrské praxi.
Odborná jazyková úroveň C Některé formulace by bylo možné vylepšit, nicméně používaná terminologie je správná.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky F Práce obsahuje řadu překlepů, chybějících částí slov, nekonzistentní formátování a neodpovídá doporučené šabloně. Rovněž struktura práce není zvolena příliš vhodně, když například teorie k výhledovým poměrům v křižovatkách není uvedena v teroretické, ale až v praktické části práce.
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 104361