DÚPALOVÁ, M. Nájemné administrativních prostor ve vybraných lokalitách města Mladá Boleslav a faktory, které je ovlivňují [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Doležalová, Monika

Studentka vypracovala diplomovou práci, v níž v souladu se zadáním řešila problematiku nájemného administrativních prostor v Mladé Boleslavi, zabývala se vlivy, které výši nájemného ovlivňují. Za tím účelem si z realitního trhu obstarala informace o nájemném, sesbíraná data za sledované období uspořádala podle zvolených parametrů, provedla jejich vyhodnocení a sestavila cenovou mapu. Diplomová práce vyhovuje požadavkům zadání, doporučuji ji k obhajobě, avšak vzhledem k menšímu rozsahu zpracovaných dat navrhuji hodnocení „C“.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání C Studentka splnila zadaný cíl práce, kterým bylo na základě průzkumu trhu zjistit, jak se pohybuje výše nájemného administrativních prostor v Mladé Boleslavi, dále zjištěné rozdíly analyzovat a interpretovat vlivy.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem C V teoretické části studentka uvedla především základní pojmy z legislativy, rešeršní část mohla být propracovanější a rozsáhlejší.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody D Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce je správný, avšak databáze obsahuje malé množství inzerátů, což ovlivnilo i vyvozené závěry.
Odborná úroveň diplomové práce D U diplomové práce převažuje spíše popisný charakter, ale zadaná problematika byla pochopena.
Přínos pro praktické i teoretické využití D Může pouze omezeně sloužit jako informační zdroj pro účastníky realitního trhu.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B Citace a práce s literaturou jsou provedeny v souladu s požadavky. V literatuře jsou rovněž zařazeny zahraniční zdroje.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B Formálně je diplomová práce přehledná, vhodně doplněná tabulkami a grafy. Jazyková úroveň je dobrá.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Štěpánková,, Vladěna

Diplomantka ve své práci analyzuje nájemné ve městě Mladá Boleslav a faktory, které jej ovlivňují. V teoretické části jsou uvedeny veškeré nutné definice, které jsou potřebné pro další praktickou část. V té se již diplomantka zaměřuje na 4 oblasti, kde uvádí přehledné tabulky s jednotlivými nabízenými nájmy, kde je zohledněna průměrná výše nájemného vzhledem k jednotlivým nabídkám. V následující části jsou již uvedeny jednotlivé faktory, které ovlivňují výši nájemného na základě provedené analýzy, včetně vytvoření cenové mapy. V poslední části je uvedeno porovnání výsledků práce s teoretickými východisky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování B
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce B
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody C
Obtížnost a správnost řešení C
Přínos pro praktické i teoretické využití C
Odborná jazyková úroveň C
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 112292