ZÍMOVÁ, B. Urbanisticko architektonické řešení vybraného území při řece Sázavě ve Zruči nad Sázavou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Pavlovský, Tomáš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Ing.arch.Lukáš Ležatka,Ph.D.

Navrhovaná známka

eVSKP id 59577