NĚMEČKOVÁ, M. Hodnocení nákladů na řezné nástroje při frézování hliníkových profilů ve společnosti IFE-ČR, a.s. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Sedlák, Josef

Posuzovaná bakalářská práce je zpracována v souladu se zadáním na výborné úrovni. Studentka získávala potřebné informace a podklady na pravidelných konzultacích nejen ve škole, ale také ve firmě IFE-ČR, a.s. a Akademii věd České republiky v Brně. Získané informace maximálně zužitkovala v předložené práci. Po grafické stránce je práce zpracována rovněž na výborné úrovni. Podklady potřebné pro svoji práci studentka čerpala z literárních, odborných, ale převážně z elektronických zdrojů, o které se také opírá. Při řešení bakalářské práce postupovala studentka správně. Prezentované výsledky jsou přesvědčivé a jsou přehledně uspořádány pomocí obrázků, tabulek a grafické závislosti. Práce je přehledná a srozumitelná. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že studentka splnila zadání v plném rozsahu, a proto doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části A
Přínos a praktické využití návrhu A
Iniciativa a samostatnost při zpracování B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) A
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kouřil, Karel

Bakalářská práce slečny Moniky Němečkové splňuje vytýčené cíle. Autorka při řešení problematiky postupoval systematicky, se znalostmi odborné literatury, souvisejících publikací a firemní literatury. Práce má potřebný rozsah, logické uspořádání a odpovídající grafické zpracování. Práce má potřebnou formální i jazykovou úroveň. Autorka dospěla k vlastním konkrétním závěrům.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování B
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce B
Úrověň zpracování diplomové práce (originalita, zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) B
Obtížnost a správnost řešení B
Přínos a praktické využití návrhu B
Odborná jazyková úrověň B
Písemná a grafická úprava A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 37692