SALÁŠEK, P. Návrh malé vodní elektrárny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Mastný, Petr

Práce řeší praktickou problematiku návrhu malých vodních elektráren. V teoretické části jsou popsány obecné principy pro využívání vodní energie a na základě uvedených informací je následně proveden konkrétní návrh MVE v lokalitě Nedošín. Autor se podrobně seznámil s problematikou návrhu vodního díla v oblastech s nízkým energetickým potenciálem toku. Závěrečné energeticko - ekonomické hodnocení návrhu MVE je s ohledem na obsah práce dostačující a vypovídá o dobrých znalostech autora. Připomínky: - některé obrázky jsou nečitelné, což částečně snižuje kvalitu práce - v práci se mísí teoretická část s praktickým návrhem MVE => je částečně snížena přehlednost práce

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 48/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 15/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
B
Body
89

Posudek oponenta

Matoušek, Antonín

Předložená bakalářská práce je nezvykle na tentodruhpráce rozsáhlá. Lze ji v podstatě rozdělit na poměrně rozsáhlou teoretickou část a část konkrétního návrhu malé vodní elektrárny, resp. mikrozdroje, na říčce Loučná. Teoretická část svým rozsahem popisuje problematiku od základních typů hydroenergetických děl až po elektrická zařízení (hlavní i pomocná) elektrárny. Stěžejními kapitolami práce jsou kapitoly 5 - Návrh MVE ... a 6 - Ekonomika provozu MVE ... Pro návrh MVE zvolit lokalitu Nedošín na říčce Loučná s využitím stávajícího jezu. Pro zvýšení spádu navrhuje použít stále častěji používaný gumový vak. Vzhledem k malému spádu navrhuje použít nový typ turbíny, tzv. vírovou turbínu, která se zdá po provedených zkouškách jako velmi výhodná právě pro malé spády. V odst.5.4 považuji za zbytečnou teoretickou část, která byla v podstatě probrána v kapitole 4. Vhledem k tomu, že je navržen asynchronní generátor mám výhrady k návrhu ochran (problematika ochran není náplní bakalářského studia). V ekonomickém zhodnocení vychází návratnost poměrně dlouhá. Práce je zpracována pečlivě, drobné formální chyby nesnižují její kvalitu, a lze ji přijmout k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Formální zpracování práce B 8/10 Práce obsahuje drobné formální chyby.
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 20/20 Návrh MVE a ekonomické zhodnocení odpovídá realitě.
Splnění požadavků zadání A 18/20 Některé pasáže práce jsou příliš rozsáhlé.
Odborná úroveň práce A 50/50 Odborná úroveň práce je velmi dobrá.
Navrhovaná známka
A
Body
96

Otázky

eVSKP id 13071