VANČURA, J. Výpočet aerodynamiky závodního automobilu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Porteš, Petr

Diplomant pro vypracování diplomové práce musel zvládnout problematiku reverzního inženýrství, práci s 3D scannerem a oblast CFD, což vyžadovalo i značnou míru samostudia. Pracoval samostatně, ke zpracování diplomové práce přistupoval svědomitě a tvořivě. Prokázal schopnost využít svých znalostí ke zvládnutí úkolů, které byly na něj, jakožto řešitele diplomové práce, kladeny.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Šálený, Vratislav

U tohoto diplomového projektu vysoce hodnotím zejména šíři problematiky, kterou student dokázal zvládnout v limitovaném čase vymezeném na jeho řešení. Optické snímání geometrie povrchů, zpracování získaných dat do formy použitelných parametrických CAD ploch, příprava sítí pro CFD modely, zadávání a vyhodnocování CFD analýz jsou v cyklu vývoje automobilů samostatné specializace. Přesto student dokázal všechny tyto kategorie nastudovat, osvojit si je a úspěšně je aplikovat na zadaném praktickém úkolu. Při přípravě prvních CFD výpočtových sítí narazil na výpočtové limity hardware, které dokázal správně vyřešit redukcí velikosti výpočtové sítě, nalezením vhodných parametrů pro růst velikosti buněk v síti a úpravou struktury výpočtové sítě. Vyladění výpočtové metodiky bývá v praxi náročné. Objem prací často převyšuje náročnost takovéhoto diplomového projektu. Student si zvolil dle mého názoru správný výpočtový postup. Řešení provedl v plném rozsahu zadání a použil metody zcela adekvátní znalostem, které mohl dosáhnout při pilném a systematickém studiu v rámci základního inženýrského kurzu. Mám pouze jedinou drobnou výhradu k logice uspořádání tabulek vstupních údajů. Na straně 29 je uvedena tabulka variant č.2, na straně 34 tabulka č.4 nastavení fyzikálního modelu, na straně 35 tabulka č.5 nastavení okrajových podmínek a na straně 37 tabulka č. 8 jsou uvedeny použité fyzikální vlastnosti vzduchu. Tyto informace by měly být pro přehlednost a rychlou orientaci ve výpočtové zprávě zařazeny v přehledové tabulce bezprostředně za sebou a neměly by být oddělovány a tříštěny popisným textem. Dovolím si ještě vysvětlit, proč nehodnotím bod „vlastní přínos a originalita“. Při tak široce definovaném zadání považuji za veliký úspěch již to, že student dokázal v rámci diplomového projektu zvládnout a prakticky aplikovat celý řetězec navazujících CAE nástrojů. Originalitu by mohl zřejmě projevit až po důkladnějším a hlubším osvojení použitých nástrojů, metod a postupů. Na to v rámci takto široce definovaného zadání nemohl mít čas. Zpracování tohoto diplomového projektu hodnotím celkově jako výborně a příkladně provedené.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 13072