PAVLIČKOVÁ, M. Financování podnikatelských aktivit [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Ptáček, Roman

Autorka ve své práci provedla finanční analýzu společnosti, analýzu vnějšího i vnitřní prostředí společnosti. Podle mého názoru by ale bylo vhodnější začít nejdříve analýzou vnějšího a vnitřního prostředí. Dále pak nevidím důvod, proč by ve SWOT analýze nemohly být zahrnuty silné, resp. slabé stránky vyplývající z finanční analýzy. Pozitivně hodnotím srovnání výsledků finanční analýzy s největším konkurentem na místním trhu. V návrhové části ale - kromě doporučení pořídit si vlastní prostory - nejsou v podstatě žádná další doporučení vyplývající ze SWOT analýzy nebo z finanční analýzy. V rámci doporučení pořídit si vlastní prostory autorka uvádí jako velkou výhodu nižší náklady (neplacení pronájmu, což sníží náklady, ale jen úroky z úvěru nutného k pořízení vlastních prostor), ale opomíná odpisy, které do nákladů společnosti vstupují. Při hodnocení jednotlivých úvěrových nabídek je opomenuta jedna z důležitých metod posouzení výhodnosti - ukazatel RPSN. V rámci rozpravy může autorka vysvětlit podstatu a význam ukazatele RPSN.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Egressyová, Andrea

Bakalárska práca je spracovaná na veľmi dobrej úrovni. Zaujala ma skutočnosť, že v rámci svojej práce pri analýze výsledkov posudzovanej firmy sa študentka snažila obhájiť nepriaznivé ukazovatele, ktoré boli ovplyvnené položkou záväzky voči spoločníkom (vklady majiteľov). V SWOT analýze aj vo finančnej analýze na základe obmedzeného množstva informácií od hodnoteného podniku vyvodila veľmi dobré závery, čo potvrdil aj majiteľ firmy po prečítaní práce. Pri porovnávaní podmienok úverov v jednotlivých bankách ozrejmila, že pre podniky nie je vždy najvýhodnejšia ponuka s najnižšou úrokovou sadzbou, ale dôležité sú aj ďalšie parametre úveru. V návrhovej časti vychádzala aj z možnosti predčasného splatenia úveru. Prácu doporučujem k obhajobe.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 116729