ROZSÍVAL, J. Využití reverzního inženýrství pro výpočty aerodynamiky automobilu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Porteš, Petr

Diplomant pro vypracování diplomové práce musel zvládnout problematiku reverzního inženýrství, práci s 3D scannerem a oblast CFD, což vyžadovalo i značnou míru samostudia. Pracoval samostatně, ke zpracování diplomové práce přistupoval svědomitě a tvořivě. Prokázal schopnost využít svých znalostí ke zvládnutí úkolů, které byly na něj, jakožto řešitele diplomové práce, kladeny.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Forman, Matěj

Student v diplomové práci popisuje celý postup tvorby 3d objemového modelu s použitím měřicího systému ATOS a softwaru Pro/Engineer. Celý tento postup jistě není jednoduchou záležitostí a student se musel seznámit podrobně z měřicím systémem a obelstít všechna úskalí vedoucí k digitalizaci celé geometrie. Digitalizovanou geometrii lze snadno použít pro pevnostní výpočty, nebo výpočty proudění. K tomu je ovšem třeba, aby geometrická data byla přesná a dobře zpracovaná v objemovém modeláři. Kvalitní geometrický model výrazně zkracuje celou dobu potřebnou pro následný FEM či CFD výpočet - především tvorbu sítě. Pro CFD výpočty proudění použil student adekvátní fyzikální modely a vhodnou síť jak je v práci stručně popsáno. Prezentované CFD výsledky vnějšího proudění kolem vozidla dávají jasný obraz o tlakovém a rychlostním poli. Myslím, že předložená práce je kvalitní, student v ní podává ucelený přehled problematiky a na konkrétním příkladu ukazuje celý postup metody. Práce tak tvoří názornou kuchařku která může velmi pomoci člověku bezradně stojícímu před takovýmto úkolem. Rád bych vyzdvihnul jazykovou úroveň studentovu a stejně tak jeho pečlovou práci s literaturou a poctivým uváděním zdrojů u všech převzatých obrázků.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 13076