MAREK, M. Návrh počítačové sítě hračkářství [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Ondrák, Viktor

Dobrá práce, po věcné stránce návrhu není co vytknout, student navrhl přípojná místa s dostatečnou rezervou, navržený materiál odpovídá požadavkům. Vedení tras je navrženo správně s ohledem na využití prostoru, aktivní prvky jsou přiměřené. Horší je jazyková úroveň práce a logická struktura. Cíle práce byly splněny, práci doporučuji k obhajobě. Doplňující otázky: 1. V požadavcích investora nebyla specifikace použití televize pro zobrazování reklamních spotů. Jakou technologii byste doporučil pro přenos signálu? 2. Upřesněte provedení "větvení elektroinstalačních trubek"

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Jordán, Vilém

Dobrá práce jejíž výsledky budou z větší části použitelné při realizaci. Práce slnila cíle a doporučuji ji k obhajobě. Doplňující otázky 1. Proč je zvolen tak dlouhý kód značení portů zásuvek ? 2. Jak jste odhadl cenu instalace daného projektu ?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
C

eVSKP id 116947