MAGDA, M. Algoritmizace pro podporu rozhodování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Dostál, Petr

Diplomová práce řeší problematiku vytvoření obchodního systému na kryptoměnu bitcoin. K řešení je využita platforma MetaTrader5. Práce má využití v praxi, je velmi kvalitně zpracována a hodnotím ji celkovým stupněm velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Budík, Jan

Student v práci využívá pokročilé nástroje pro analýzu obchodní strategie pro obchodování s kryptoměnami. Výstupem práce je jednoznačně prokázána funkčnost obchodní strategie na novém vzorku dat pomocí out of sample analýzy. Student prací prokázal své schopnosti a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 117052