JANÍKOVÁ, D. Optimalizace procesu montážní linky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Videcká, Zdeňka

Přes široce definovaný cíl se autorka nakonec soustřeďuje na konkrétní cíl optimalizace a definuje metodiku postupu optimalizace na konkrétním montážním procesu. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Cíl práce je poměrně široce definován, což se projevuje na zvoleném postupu řešení.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D Zvolený postup řešení je dostačující, autorka využívá pro stanovení cíle optimalizace časové snímky, pozorování a vyhodnocení konkrétní metriky. Vlastní návrhová část se soustřeďuje na eliminaci poruch procesu s využitím nástrojů kvality. Tím logicky postupuje při analýze ztrát v montážním procesu. V některých částech však není úplně zřejmá návaznost jednotlivých kroků řešení, zejména výběr artiklu na montážní lince.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Přes široce definovaný cíl a provedenou analýzu montážního procesu je v práci uvedena konkrétní metrika zvolená pro optimalizaci procesu, ze kterého jsou srozumitelně vyvozeny návrhy na řešení.
Praktická využitelnost výsledků C Zvolený postup řešení může po dopracování sloužit jako postup pro zeštíhlení procesu.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D Práce je uspořádána logicky. V práci však někde chybí odkazy, např. odkaz na tabulky na str.47 (barevné odlišení tabulek). V práci je použita terminologie využívaná ve společnosti, což je mix české a anglické terminologie.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

MBA, Barbora Hurbišová,

Práci hodnotím spíše jako průměrnou. Teoretická část odpovídá zvolenému tématu, analytická část je dobře zpracovaná, s drobnými připomínkami, vyhodnocení a samotný závěr s návrhem není úplně srozumitelný. Závěr se mi jeví vůči podrobné předcházející analýze neadekvátně uchopený, málo rozvinutý, což je škoda. Z těchto důvodů i mé doplňující otázky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 117976