VACULÍK, S. Zjišťování charakteristik olověného akumulátoru impedančním měřením [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Abraham, Pavel

Student byl velmi aktivní, projevoval zájem o problematiku a pravidelně docházel na konzultace. Také docházel na pracoviště elektrochemických zdrojů vyrábět experimentální elektrody. Vyrobil měřící přípravek sloužící k propojení experimentální elektrody s měřícím zařízením. Vytvořil jednoduchý program, který slouží k odečtu dat získaných během dvou měřících kroků dle metody popsané v bakalářské práci. Student provedl několik měření, mezi nimi měření experimentálního článku v různém stádiu vybití. Práce se mírně odchýlila od původního zadání, nikoli však vinou studenta, neboť došlo ke zpoždění dodávky měřícího zařízení. Práce předkládá nové poznatky, které jsou důležité pro další směřování experimentů na pracovišti elektrochemických zdrojů. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce B 17/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
97

Posudek oponenta

Neoral, Jiří

Student Sebastian Vaculík se ve své práci zabýval měřící metodou vycházející z 4 bodové rozdílové metody měření proudem a elektronové impedanční spektroskopie. Práce je rozdělena do několika částí. V úvodní teoretické části je podrobné pojednání o olověných akumulátorech. Také je zde detailní popis elektrochemické impedanční spektroskopie a různých typů náhradních obvodů. Druhá část diplomové práce popisuje tvorbu elektrod, měřící přípravek, program pro výpočty, vlastní měření a vyhodnocení tohoto měření. V práci jako takové mi chybí jasné vytyčení cílů, co bylo vlasntě účelem za kterým následující měření probíhalo. K práci mám následující výhrady - Kapitola Parametry nastavení měřícího přístroje je kapitolou 3.4, která předchází kapitole Analýza dat EIS, která je kapitolou 3.1. - Po popisu měřící elektrody se hovoří o měřícím přípravku, ale z textu mi není jasné, jestli tento měřící přípravek byl použit pouze pro přípravný experiment, nebo i pro experiment hlavní. - V kapitole 6.1.2. student tvrdí: "Po prostudování manuálu a prozkoumání jednotlivých způsobů připojení přístroje k měřenému systému v něm uvedených bylo zjištěno, že je nutné vymyslet zapojení nové." Nezmiňuje však, v čem zapojení z manuálu byla nevhodná. - Dále se odkazuje na obrázky na stranách 31-35, které neobsahují odkazované obrázky. Přes formální záležitosti je vyhodnocení naměřených průběhů v praktické části kvalitní a zadání bakalářské práce bylo splněno. Práce dokazuje, že se student dobře orientuje v problematice olověných akumulátorů a metody EIS. Proto doporučuji práci k obhajobě a navrhuji klasifikaci 84-b.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B 17/20
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce C 7/10
Odborná úroveň práce B 42/50
Navrhovaná známka
B
Body
84

Otázky

eVSKP id 31844