VELOVÁ, P. Podnikatelský plán - zřízení cukrárny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Bočková, Nina

Autorka se pustila do zpracování závěrečné práce s entuziasmem, zájmem a znalostí vybrané problematiky. Z počátku pracovala v souladu s harmonogramem, připravovala dotazníkové šetření, vybírala vhodné prostory pro finální realizaci cukrárny Angélique. Výsledek závěrečné práce bohužel odpovídá časové tísni, do které se autorka dostala vlivem zdravotních problémů. Závěrečná práce je zpracována pouze uspokojivým způsobem. Obsahuje výraznější nedostatky (výpočet bodu zvratu, výpočet CashFlow), které však neovlivní výsledky práce. Předložený podnikatelský plán je životaschopný a autorce přeji, aby jej dokázala co nejdříve realizovat. Práci doporučuji k obhajově a pokládám následující otázku: Náklady na vybavení cukrárny při jejím zřízení uvádíte ve výši 2 798 438 Kč a plánujete zajistit potřebné finanční prostředky z bankovního úvěru. Jakou budete poskytovat peněžnímu ústavu záruku? Zvážila byste i nákup zařízení z druhé ruky, aby jste snížila počáteční, poměrně vysokou, investici?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Stanovený cíl závěrečné práce byl splněn velmi dobře.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Autorka před zpracování podnikatelského plánu provedla dotazníkového šetření, aby zjistila zájem a potřeby předpokládaných zákazníků svého projektu. Zvolila adekvátní řešení problematiky.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Autorka prokázala schopnost interpretovat velmi dobře dosažené výsledky. Vyvozuje smysluplné závěry.
Praktická využitelnost výsledků B Autorka zpracovávala bakalářskou práci se zaměřením na cíl v oboru, kde má velké praktické zkušenosti. Předložený podnikatelský plán je reálný.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Uspořádání práce, formální náležitosti i použitá terminologie jsou na dobré úrovni. Jazyková úroveň práce je slabší.
Práce s informačními zdroji, včetně citací E I přes opakovaná upozornění autorka zpracovala teoretickou část tak, že způsob citací není v souladu se Směrnicí FP č. 1/2019 příloha 2B. Nicméně použila velké množství zdrojů.
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Rompotl, Jaroslav

Předložená bakalářsá práce je zpracována standardním způsobem, jsou použity obvyklé metody a postupy pro vypracování podnikatelského plánu. Autorka prokázala schopnost převést zkušenosti získané studiem do reálné praxe. Přesto, že v práci jsou určité nedostatky, stanovený cíl byl naplněn a podnikatelský plán se jeví jako reálný. Závěrečnou práci doporučuji k obhajobě. Otázka: Vaše pesimistická varianta Cash Flow předpokládá ztrátu po dobu všech budoucích let. Kdyby jste měla zvažovat přístoupení dalšího investora, jaký způsob spolupráce byste upřednostnila.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji D
Navrhovaná známka
C

eVSKP id 118270