BIČÁNOVÁ, H. Daňová optimalizace pořízení automobilů podnikatelem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Kopřiva, Jan

1) Z jakého důvodu neuvažuje společnost i o formě operativního leasingu?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Smítalová, Marcela

Bakalářská práce je zaměřena na daňovou optimalizaci nákupu a financování automobilů podnikatelem. Práce je přehledná, byla dodržena stanovená struktura. V teoretické části se autorce podařilo popsat důležité informace pro pochopení dané problematiky. Následující praktická část obsahuje výpočty jednotlivých variant pořízení automobilu. Výsledky těchto výpočtů jsou velmi dobře a přehledně prezentovány a také jsou prakticky využitelné. Autorka splnila zadané cíle. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 118277