PETRŽÁLKOVÁ, A. Vývoj zdanění příjmů fyzických osob ze závislé činnosti od roku 2007 do současnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Kopřiva, Jan

1) Jaqk hodnotí časté změny v legislativě u DPFO?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Johanides, Petr

Bakalářská práce je přehledně strukturovaná. Autorka práce nejprve popisuje všechna teoretická východiska, poté důkladně analyzuje vývoj zdanění v období 2007-2018. Z relevantních dat získaných během analýzy vyvozuje smysluplné závěry a splňuje stanovené cíle práce. Jazyková úroveň práce je na dobré úrovni. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 118280