VÁCLAVKOVÁ, E. Ochrana osobních údajů ve společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Dydowicz, Petr

Cílem bakalářské práce bylo posouzení současné ochrany osobních údajů ve společnosti a návrh změn pro efektivnější splnění Evropského nařízení General data protection regulation. V kapitole analýza současného stavu se autorka věnuje podrobnému zkoumání elektronických činností jednotlivých oddělení firmy a analýze informačního systému firmy. Na základě výsledků analýz a požadavků vedení firmy v kontextu platných předpisů GDPR navrhuje a doporučuje platná řešení k odstranění nedostatků. V závěru kapitoly popisuje finanční stránku realizace navrhovaného řešení. Práce je komplexně zpracovaná, bez zjevných obsahových nebo formálních chyb.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Jakubský, Marek

Práce je dobře strukturovaná a tudíž srozumitelná. Je zřejmé, že autorka bakalářské práce se dobře seznámila s problematikou ochrany osobních údajů (OÚ) a to dobře vystihla stanoveným cílem v samotné práci. Zároveň oceňuji věcnost, kterou prokazuje zjištěnými nedostatky v oblasti ochrany OÚ ve firmě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 118385