SPÁČIL, M. Využití VBA jako nástroje pro tvorbu podpůrné firemní aplikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Dydowicz, Petr

Cílem bakalářské práce bylo vytvoření softwarové aplikace ve vývojovém prostředí MS Access s využitím programovacího jazyka VBA, kde hlavními prvky jsou kompletní řešení finanční situace klienta od analýzy až po finanční plán. Práce, hlavně její část návrhová je z pohledu funkcionality aplikace řešena sice velice podrobně, ale pouze popisně. Bohužel chybí analytická část aplikace z pohledu datového či funkčního modelování. Rovněž postrádám výraznější ekonomické zhodnocení aplikace. Práce obsahuje několik výraznějších obsahových chyb.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů D
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod E
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Koch, Miloš

V práci chybí ekonomické zhodnocení. Jaké lze očekávat přínosy řešeni? Je použité řešení vhodné z pohledu integrace se stávajícími či budoucími IS firmy?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

eVSKP id 118387