VITOUCH, J. Hodnocení ekonomické efektivnosti výsadby vinice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Ptáček, Roman

Autor se ve své práci rozhodl provést nejdříve literární rešerši, která se věnuje legislativě týkající se vinohradnictví, zejména s ohledem na výsadbu a revitalizaci vinné révy a také současné situaci ve vinohradnictví v České republice. Teprve potom přistupuje k určení metodiky. V analytické části se již autor zabývá samotným podnikem, jehož majitel se už rozhodl pro rozšíření produkce, proto je práce zaměřena na vyhodnocování efektivnosti jednotlivých možností - pořízení původně nevhodné vinice a její revitalizace, nákup pozemku a výsadba nové vinice, nákup vhodné již plodné vinice a nákup hroznů pro vlastní zpracování od jiného velkopěstitele. U všech variant jsou provedeny výpočty, na základě kterých autor navrhuje kokrétní pořadí variant podle zjištěných výsledků. Slabinou provedených výpočtů může být fakt, že většina použitých údajů pro výpočty jsou informace od majitele vinařství, resp. jejich odhady. Mezi dílčí nedostatky bych uvedl např. skutečnost, že u vzorečků v kapitole Metodika není uvedena legenda použitých zkratek, nadpis na konci jedné strany ale text až na straně následující (str. 38-39) anebo třeba nepřesnou interpretaci Obr. č. 1: Dělení vinic dle rozlohy - malé vinice s rozlohou do půl hektaru podle tohoto obrázku tvoří 21 % a ne 10 % rozlohy vinic na území ČR. Na str. 49 v textu poukazuje na graf bodu zvratu, ale následující graf na Obr. 6 ukazuje jen kumulované diskontované náklady. V rámci rozpravy by tedy autor mohl vysvětlit a popsat bod zvratu u jednotlivých variant.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Osička, Karel

Oceňuji, že práce je ve všech svých částech prakticky zaměřená. Literární rešerši pojal autor jako komplexní seznámení čitatele s problematikou vinohradnictví, čímž jasně vymezil podklady k výpočtu v rámci Vlastní práce. V rámci Vlastní práce pak autor výstižně popsal vybraný podnik, aniž by poskytl dostatečná vodítka k jeho identifikaci (což jako zástupce zkoumaného podniku výrazně oceňuji). Vlastní analýza realizovaného investičního projektu je dle mého názoru jasná a výstižná, a následná srovnání s možnými alternativami poskytují dostatečný podklad pro budoucí rozhodování a tvorbu strategie. Oceňuji také, že autor pro výpočty využil zejména podnikové údaje, které výrazně zvyšují přesnost a tím pádem také využitelnost závěrů této práce v praxi.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 119406