ZEMKOVÁ, K. Posouzení vybraných ukazatelů pomocí statistických metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Doubravský, Karel

Tématem předložené práce je hodnocení stávající situace společnosti a návrhy na její zlepšení. Práce je členěna do tří hlavních částí. Autorka využila vybrané literární zdroje a sestavila srozumitelnou teoretickou část, na kterou logicky navazuje část praktická a návrhová. V praktické části autorka analyzuje zvolenou společnost s využitím vybraných ukazatelů. V návrhové části autorka prokázala schopnost dojít k samostatným a konkrétně specifikovaným závěrům. Práce je zpracována na dobré úrovni a má odpovídající strukturu a grafickou úroveň. Použité metody jsou adekvátně zvoleny a aplikovány. V případě návrhové části by bylo vhodné některé návrhy podrobněji rozepsat vzhledem k analyzované společnosti. Rozsah přehledu literatury je dostačující a odpovídá typu práce. Z výše uvedených důvodů se domnívám, že práce splňuje podmínky kladené na bakalářskou práci a doporučuji práci k závěrečné obhajobě. Otázka k obhajobě: V návrhové části uvádíte výši skonta a záloh. Jak jste k těmto hodnotám došla?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Novotná, Veronika

Předložená bakalářská práce se zabývá přínosným tématem z praxe, je přehledně rozdělena, použitá terminologie je správná, jazyková úroveň plně odpovídá požadavkům, kladeným na tyto práce. Po odborné stránce je na dobré úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 119503