SIKOROVÁ, P. Posouzení vybraných ukazatelů pomocí statistických metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Doubravský, Karel

Tématem předložené práce je hodnocení stávající situace společnosti a návrhy na její zlepšení. Práce je členěna do tří hlavních částí. Autorka využila vybrané literární zdroje a sestavila srozumitelnou teoretickou část, na kterou logicky navazuje část praktická a návrhová. V praktické části autorka analyzuje zvolenou společnost s využitím vybraných ukazatelů. V návrhové části autorka prokázala schopnost dojít k samostatným a konkrétně specifikovaným závěrům. Práce je zpracována na dobré úrovni a má odpovídající strukturu a grafickou úroveň. Použité metody jsou adekvátně zvoleny a aplikovány. V případě návrhové části by bylo vhodné návrhy podrobněji rozepsat vzhledem k analyzované společnosti. Rozsah přehledu literatury je dostačující a odpovídá typu práce. Z výše uvedených důvodů se domnívám, že práce splňuje podmínky kladené na bakalářskou práci a doporučuji práci k závěrečné obhajobě. Otázka k obhajobě: V návrhové části píšete, že bude pověřena osoba, která bude provádět kontrolu stavu objednávek. Touto osobou bude stávající zaměstnanec, nebo bude potřebné přijmout nového?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků D
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Ptáčková,, Barbora

Cílem předložené bakalářské práce je posouzení vybraných ukazatelů zvolené společnosti a návrh možných opatření vedoucích ke zlepšení její stávající situace. Lze konstatovat, že stanovený cíl práce byl splněn. Z formálního hlediska jsou názvy kapitol v souladu s obsahovou náplní, výsledky provedených analýz jsou zpracovány do tabulek a grafů. Bakalářská práce však vykazuje určité nedostatky. V práci se vyskytují gramatické chyby, nejsou vhodně zvoleny přímé citace (např. str. 25), interpretace výsledků v tabulkách a následně i v grafech je v určitých případech zbytečná, vhodnější by bylo využít pouze jedné varianty. Některé grafy nejsou zcela správné, například dle grafu 20 by hodnota znázorněného indexu byla nulová, ačkoli v textu je tomu jinak. V textu není odkazováno na tabulky, formulace „v tabulce, která následuje hned za tímto textem…“ není pro tento typ práce zcela vhodná. Bohužel při hodnocení jednotlivých výsledků analýzy není dostatečně vysvětleno a komentováno, proč došlo ke zvýšení či snížení vysvětlovaného ukazatele. V práci jsou pouze vysvětleny změny daných ukazatelů, nikoli faktory, které tuto změnu způsobily. I přes uvedené nedostatky lze konstatovat, že studentka prokázala schopnost aplikace teoretických poznatků do praxe a provedla zhodnocení finanční situace vybrané společnosti, navrhla konkrétní řešení dané situace a lze proto práci doporučit k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 119504