REICHLOVÁ, N. Návrh komunikačního mixu vybraného podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Milichovský, František

Z celkového hlediska představuje bakalářská práce dobrý podklad pro rozvoj marketingové komunikace vybrané společnosti. Otázky: 1) Jaké jsou aktuální politické faktory, působící na pivovarnictví? 2) Jaké jsou náklady na aktualizaci webových stránek a předpokládané přínosy z těchto změn?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C Bakalntka vypracovala bakalářskou práci na kvalitní úrovni. Vzhledem k jednotlivým návrhům práce a výslednému zhodnocení lze konstatovat, že práce dosáhla stanovených cílů.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Zvolený postup řešení bakalářské práce odpovídá zadanému tématu. Při zpracování dílčích části bakalářské práce došlo k drobným odchylkám oproti teoretickému rámci, které nemají významný dopad na dosažené výsledky a celkový dojem z práce.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Zjištěné výsledky v analýze obecného okolí mají nižší úroveň interpretace. Bakalantka popisuje na pozici hlavní přímé konkurence pět pivovarů, působících v okruhu 15 km od působiště Radegastu. Tyto podniky nelze však jednoznačně srovnávat z hlediska jejich výstavu a shodě produktů. V rámci hrozeb ve SWOT analýze je uvedena hrozba T6 přírodní katastrofy, kdy ale v analýze obecného okolí není jediná zmínka.
Praktická využitelnost výsledků B Jednotlivé návrhy je možné považovat za vhodný doplněk k již používaným nástrojům marketingové komunikace. V popisu jednotlivých návrhů jsou určité nejasnosti ve vazbě k postupu stanovení ceny za realizaci.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Formát použitých obrázků není sjednocený nejedná se o fotografie). Z formálního hlediska je celá bakalářská práce na dobré úrovni. Použitá terminologie odpovídá tématu.
Práce s informačními zdroji, včetně citací C Použitá literatura odpovídá požadavkům na dané téma. V některých částech práce jsou citace na nižší úrovni, čímž dochází (obzvláště u teoretické části) k nižší úrovni dohledatelnosti obsažených informací.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Martina, Sobotková

Autorka splnila obsahové, jazykové a formální požadavky této bakalářské práce. Rovněž naplnila stanovený cíl, a to zejména v oblasti rozšíření firemní značky nejen ve sledovaném kraji. Je otázkou, zda provedený průzkum trhu necílil pouze na mladší obyvatelstvo a v omezeném regionu. Není také zřejmé, jaký komunikační mix v současnosti využívá sledovaná společnost (uvedeny jsou pouze tři příklady). V rámci zde představené hierarchie společnosti bych se nejprve více zaměřila na návrh zeštíhlení organizační struktury a až poté sledovala případný vývoj a změnu v komunikačních kanálech napříč společností (zaměřujících se na marketing a celkový image značky). Velmi kladně hodnotím autorčinu práci s informačními zdroji. Protože je sledovaný segment v neustálém pohybu a vývoji, není jednoduché získat a adekvátně vyhodnotit aktuální stav subjektu na základě informací plynoucích z mnoha různorodých zdrojů. Dále bych doporučila objasnit interpretaci dat grafu č. 2 (str. 71), ze kterého vyplývá oproti závěrům autorky stejné % zastoupení 26-30 a 40-60 věkové kategorie (tj. 17,81 %). Celkově bakalářská práce svědčí o zodpovědném přístupu autorky ke splnění úkolů ze zadání práce, a dále o tom, že dovede úspěšně aplikovat marketingové nástroje do reálného prostředí a zároveň navrhnout zlepšení stávajících aktivit sledované společnosti. V této souvislosti bych autorce doporučila v závěru práce nastínit vyjednávací taktiku za účelem přesvědčení daného výrobce o výhodách implementace zde navrženého komunikačního mixu do praxe.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 119677