KULDOVÁ, S. Návrh komunikačního mixu vybrané společnosti v sektoru obchodu a služeb [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Milichovský, František

Předložená bakalářská práce dosahuje standardních parametrů, kdy v jejím zpracování lze objevit drobné nedostatky. Na celkový výsledek vzniklé nedostatky při zpracování mají mírný vliv. Nicméně, uvedené návrhy nelze brát jako finální návrhy, ale pouze jako nápady či koncepty dalších činností. Otázky: 1) Jaké jsou dílčí a celkové náklady na uvedené návrhy a předpokládané přínosy? 2) Kdo bude zodpovědný za realizaci jednotlivých návrhů a kdo je bude realizovat?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů E Naplnění stanoveného cíle bakalářské práce je slabé úrovni, a to z důvodu nízké kvality návrhové části. Vzhledem k celkové úrovni uvedených návrhů je velmi nepravděpodobné, že ze strany vybraného podniku budou v této podobě využity. Samotné návrhy postrádají důkladnější rozvedení a rámcovou specifikaci nezbytných činností pro jejich realizaci, a to včetně nákladové stránky na uvedené návrhy a vyspecifikování relevantních přínosů.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Zvolený postup řešení diplomové práce odpovídá zadanému tématu. Při zpracování dílčích části bakalářské práce došlo k drobným odchylkám či velmi stručnému popisu, které v mají v důsledku mírný dopad na dosažené výsledky a celkový dojem z práce.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D Při zpracování analytické části jsou vygenerované formulační nejasnosti, kdy v rámci vnějšího okolí není jednoznačné zaměření na zvolený tržní segment, ale uvažuje se o několika skupinách. V rámci vyhodnocení SWOT analýzy (s. 80) nejsou zohledněny všechny faktory, jelikož chybí hodnoty pro některé položky či jsou zaměněny za jiné hodnoty.
Praktická využitelnost výsledků D Praktická využitelnost uvedených návrhů je na průměrné úrovni, jelikož uvedené návrhy postrádají důkladnější rozpracovanost s vazbou na náklady a předpokládané přínosy. Stávající podobu návrhů pak lze považovat za popsanou myšlenku toho, co by se mohlo vykonat pro zlepšení situace.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Z formálního hlediska je bakalářská práce na dobré úrovni. Použitá terminologie odpovídá tématu. Nedostatky spatřuji ve formátu vložených objektů (především tabulek), kdy jejich rozsah snižuje čitelnost obsahu.
Práce s informačními zdroji, včetně citací C Použitá literatura odpovídá požadavkům na dané téma. V jednotlivých částech práce jsou citace na slabé úrovni, čímž dochází (obzvláště u teoretické části) k nižší úrovni dohledatelnosti obsažených informací.
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Dostalíková, Hana

Bakalářská práce je přehledně zpracovaná. Cíle, které si studentka stanovila, zpracovala systematicky v teoretické části, následně se jimi zabývala v praktické části. Výsledky jsou do značné míry použitelné v praxi, u zpracované SWOT analýzy jsou vykopírována chybná data, nutno opravit. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 119678