HOŠEK, M. Studie proveditelnosti malého podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Koráb, Vojtěch

Diplomová práce zpracovaná Martinem Hoškem splňuje zadání. Je zpracována svědomitě a pečlivě v analytické i syntetické části. Po formální i grafické stránce odpovídá nárokům na tento druh prací.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části A Návrhová šást studie provediltelnosti je kvalitní a má velkou šanci být solidním základem podnikatelského plánu pro založení malé firmy.
Přínos a praktické využití návrhu A Práce se dá plně využít v praxi.
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 A Literatura uvedená v práci je kvalitní. Student s literaturou též během zpracování DP pracoval a dostatečně ji v práci citoval.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A Po formální a grafické stránce je práce bez připomínek.
Splnění cíle a rozsahu zadání A Cíle i rozsah práce byly naplněny.
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) A Teoretická část práce je kvalitní.
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A Analytická část práce je úplná a kritická.
Navrhovaná známka
A

Otázky

Posudek oponenta

Čech, Jan

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 31856