RUTAR, Z. Analýza finanční situace společnosti užitím kvantitativních metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Chvátalová, Zuzana

Posluchač pracoval samostatně. Některé momenty jeho úvah by bylo možné šířeji interpretovat, avšak v rámci rozsahu bakalářské práce jím prezentované reflexe jsou vesměs postačující. K pozitivu lze přiřadit i skutečnost, že posluchač nad rámec samostatně zvládl provést výpočty v systému Maple.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Hanušová, Helena

V části Cíl práce, metody a postupy zpracování není přesně uvedený cíl ze zadání práce. Při zpracování práce autor použil obvyklý postup používaný při finanční analýze, od absolutních ukazatelů přechází přímo k poměrovým ukazatelům (vynechává ukazatele rozdílové), dále používá jeden bankrotní model, bonitní modely použity nejsou. Pro pro COOP družstvo HB má kap. 2.2 - 2.5) značný praktický význam.Kapitola 2.6 je ambiciózně nazvána SWOT analýzou, která však provedena nebyla (nebyly provedeny žádné analýzy externí a z interních pouze fin.an.), tabulka na str. 45 SWOT analýzou není. Kap. 3 obsahuje statické vyhodnocení zjištěné situace. Využití časových řad je zajímavé a pro firmu je užitečné sledovat trend vývoje a to nejen u zásob (kap.2.5). Autor při popisu informačních zdrojů (povinné účetní výkazy), nezmiňuje různou vypovídací schopnost stavových a tokových veličin, ani problémy oceňování. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 119703