PANÁKOVÁ, P. Využití nástrojů projektového managementu v praxi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Smolíková, Lenka

Bakalářská práce je zaměřena na vytvoření plánu návrhu zavedení elektronického obchodování pro danou firmu. Jedná se o standardní úroveň bakalářské práce. Studenta cíl práce naplnila. K obhajobě mám několik dotazů: Vysvětlete, proč jste si do analytické části práce vybrala strategické analýzy SLEPT, 7S a SWOT. V čem Vám tyto analýzy pomohly při Vašem řešení? Uveďte, proč jste neprovedla analýzu konkurenčního prostředí – Porterovu analýzu, což by vzhledem k Vašemu cíli projektu dávalo smysl. Na straně 65 v tabulce č.19 uvádíte mzdové náklady nebo bonusy ke mzdě? Z předchozího textu to bohužel není jasné. Pokud se jedná o mzdové náklady, počítáte zde se zdravotním a sociálním pojištěním?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Širáň, Josef

Na bakalářské práci oceňuji uplatnění v reálném prostředí firmy a jasně definované cíle i přínosy projektu. U teoretické části bych vyzdvihnul uvedení důležitých pojmů včetně popisu design procesu, který je v současné době jedním ze základních pilířů kvalitního webdesignu. V analytické části studentka popsala prostředí firmy, ve které bude projekt realizován a zvážila vnější i vnitřní faktory. V praktické části propojila poznatky z teoretické i analytické části s praktickými zkušenostmi z působení v dané firmě. Výsledkem je projektový plán určený pro výše zmíněné prostředí, ve kterém jsem identifikoval dva hlavní nedostatky. Metoda projektového řízení, vodopádový model, jak je uvedeno již v úvodu, nebyla vybrána na základě analýzy prostředí, ale pouze na základě obecných vlastností metody. Přijde mi vhodnější zvolit metodu na základě konkrétních faktorů a reálných přínosů metody, než podle obecných vlastností. Další nedostatek vidím v nesprávném použití designového procesu uvedeného v teoretické části a s ním související rozsah projektové dokumentace a činností vedoucích k vytvoření samotného e-shopu. Absence designového procesu v tomto případě nemusí ovlivnit splnění cíle, avšak v konečném důsledku je velmi pravděpodobné, že se neprojeví uvedené přínosy. I přesto považuji bakalářskou práci za zdařilou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 119733