KVASOVÁ, D. Řízení pohledávek v obchodní korporaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Pěta, Jan

Jak vedení společnosti reagovalo na Vaše návrhy?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vicianová, Mária

Návrh riešenia uplatnenia povinných záloh je v praxi vodárenských spoločností na Slovensku v súčasnosti nereálne a to vzhľadom na chýbajúcu legislatívu. Zakotvenie záloh v uzavretých zmluvách a ich nezaplatenie neoprávňuje dodávateľa prerušiť dodávku vody, keďže sa jedná o regulovanú činnosť upravenú zákonom č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a príslušnou Vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.Autorka predkladanej práce veľmi reálne zhodnotila povinné zálohovanie ako jeden zo základných problémov pri zvýšení percenta vymožiteľnosti pohľadávok. Zakomponovala do procesu moderné komunikačné prostriedky ako je SMS, skrátila celý upomínací proces, avšak prerušenie dodávky vody nemá podporu v legislatíve, takže nie je možné ho za nezaplatenie zálohy vykonať. V navrhovanom riešení zvýšenia percenta prerušenia dodávky vody, ktoré autorka práce zhodnotila veľmi správne ako nedostatočné, zvýšením počtu pracovníkov na oddelení odpočtov a vodomerov, ktorí by mohli realizovať aj prerušenia dodávky vody by čiastočne prinieslo požadovaný efekt. Je však nutné podotknúť, že v minulosti boli vodomery často umiestňované aj v uzamknutých nehnuteľnostiach - pivnice, garáže, a iné a v súčasnosti pri potrebe prerušenia dodávky vody sa tieto stávajú pre dodávateľa neprístupné. Aj napriek tomu, že legislatíva ukladá odberateľovi povinnosť sprístupnenia nehnuteľnosti, bez asistencie polície je toto často nemožné. Samostatnou skupinou neplatičov sú odberatelia, ktorým je spotreba stanovená paušálom, nemajú vodomer a prerušenie dodávky vody sa musí realizovať len na uličnom ventile, čo nie je trvalým riešením. Aj napriek uvedenému by vyčlenenie pracovníkov určených len na činnosť prerušenia dodávky vody bolo prínosom pri riešení pohľadávok.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 119790